sininen tausta valkoinen hammas

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste tai tietosuojaseloste tulee laatia tietosuojavaltuutetun suosituksesta ja henkilötietolain mukaan kaikista henkilörekistereistä. Coronaria Hammasklinikka Oy:n kohdalla tämä tarkoittaa asiakkaistamme tallennettavia tietoja, joita käytämme asiakkaidemme hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa sekä yhteydenpidossa asiakkaisiimme.

Rekisteriselosteesta ilmenee, kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään, minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja miten tiedot suojataan.

Rekisteriselosteen tulee olla asiakkaille helposti saatavilla. Voit tutustua Coronaria Hammasklinikka Oy:n rekisteriselosteeseen tässä:

Coronaria Hammasklinikka Oy:n potilasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

1. Rekisterinpitäjä

Coronaria Hammasklinikka Oy
Saaristonkatu 22, 90100 Oulu

Tämä tietosuojaseloste koskee niitä Coronaria Hammasklinikka Oy:n ja sen tytäryhtiöiden tuottamien terveyspalveluiden asiakkaita, joiden osalta Coronaria Hammasklinikka Oy tai sen tytäryhtiö toimii rekisterinpitäjänä.

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Toimitusjohtaja Teppo Linden, Saaristonkatu 22, 90100 Oulu
puhelin 040 068 4119, teppo.linden(a)coronaria.fi

3. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava Tuomas Mainio, tietosuojavastaava(at)coronaria.fi

4. Rekisterin nimi

Coronaria Hammasklinikka Oy:n Potilasrekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Järjestelmään kerätään asiakkaan tietoja, joita käytetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, hoidon toteutukseen, sen seurantaan sekä asiakkaan laskuttamiseen.
Toimintaa ohjaava pääsiallinen lainsäädäntö:

 • Henkilötietolaki 523/1999
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007
 • Laki terveydenhuollon valtakunnallisesta henkilörekisteristä 556/1989
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

 • Asiakkaan henkilötiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero)
 • Asiakkaan terveyttä koskevat esitiedot ja lähtötilanne
 • Asiakkaalle annettavan hoidon lyhyt kuvaus sekä hoitoon tarvittavan lääkityksen ja hoitotarvikkeiden tiedot
 • Asiakkaan hoitojakson alkamisaika, arvioitu hoitojakson pituus sekä tehtyjen hoitokäyntien määrä
 • Tehtyjen tutkimusten tulokset
 • Ajanvaraustiedot
 • Laskutustiedot
 • Muut rekisterin tarkoitukseen liittyvät tiedot.

7. Rekisterin ylläpitojärjestelmät

 • AssisDent 6 (potilastietojärjestelmä)
 • Scanora (kuvantamisjärjestelmä)
 • NTC (takaisinsoittojärjestelmä)

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan ja niitä ylläpidetään asiakkaan ilmoittamien tietojen sekä hoitoyksikössä syntyvien tietojen perusteella.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Potilaslain mukaisesti henkilön tietoja voidaan luovuttaa muille tahoille vain potilaan suostumuksella tai nimenomaisen lain säännöksen perusteella.

10. Tietojen siirto EU:N tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Paperiasiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa tai lukituissa kaapeissa. Asiakirjojen säilytystiloihin on pääsy ainoastaan hoitohenkilökunnalla.

B. Sähköinen aineisto
Coronaria Hammasklinikan asiakasrekisteri on sähköinen tietokanta ja siihen on pääsy vain niillä Coronaria Hammasklinikka Oy:n työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät asiakasrekisterin käyttöä. Asiakasrekisteri on suojattu ulkopuolisilta käyttäjiltä. Asiakasrekisteriin liittyvä manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on vain Coronaria Hammasklinikan henkilökunnalla.

Coronaria Hammasklinikan asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot ovat salassa pidettäviä ja asiakasrekisteriä ja sen tietoja käsittelevää henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

12. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on Henkilötietolain 26 – 28 § mukaisesti oikeus saada tarkastaa häntä itseään koskevat potilasrekisteriin tallennetut tiedot. Laki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 18 § mukaisesti asiakkaalla on halutessaan oikeus tarkastaa häntä itseään koskevia sähköisen tietojärjestelmän lokitietoja  Tietojen tarkastuspyyntö tehdään kirjallisella lomakkeella tietosuojavastaavalle.

13. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki §29).

Tietojen korjauspyyntö tehdään kirjallisena tietosuojavastaavalle.