Psykologipalvelut lapsille ja perheille

Milloin hakeutua lapsen kanssa psykologille?

Jokaisen lapsen kehitys kulkee yksilöllistä reittiä ja lasten välillä on eroja muun muassa siinä, missä iässä jokin taito opitaan. Jokainen on myös oma yksilöllinen persoonansa. Jos lapsen kehitykseen kuitenkin liittyy huolta, on hyvä lähteä selvittämään mistä voi olla kyse, tai tarvitseeko lapsi systemaattisempaa tukea kehityksessään. Huoli voi olla vanhemman mielessä jo varhaisvaiheista alkaen, tai se voi tulla esille vasta myöhemmin, esimerkiksi lapsen lähestyessä kouluikää. Lapsen käyttäytyminen voi myös muuttua siten, että aiemmin tavallisesti sujunut arki ei enää sujukaan, ja lapsi alkaa vaikuttaa erilaiselta verrattuna muihin saman ikäisiin tai lähipiirissä oleviin lapsiin. Joskus tarve tarkempiin tutkimuksiin tai tuen tarpeen arvioon tulee päiväkodista tai koulusta, tai liittyy vain tiettyyn elämänalueeseen, kuten kaveritaitoihin tai harrastuksiin.

Miten psykologi auttaa?

Psykologit ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä, jotka ovat perehtyneet erityisesti ihmisen käyttäytymiseen, tunne-elämään, ajatteluun ja oppimisen ilmiöihin. Osa psykologeista on erikoistunut nimenomaan lasten ja nuorten kehitykseen liittyviin kysymyksiin. Lasten kanssa työskentelevät psykologit arvioivat lapsen yksilöllistä kehitystä ja psyykkistä hyvinvointia, suunnittelevat tukitoimia, ja ohjaavat ja tukevat lapsen lähiympäristöä. Psykologi huomioi myös lapsen perhetilanteen ja työskentelee tarvittaessa koko perheen kanssa.

Psykologisessa tutkimuksessa huomioidaan lapsen kehityshistoria ja mahdolliset muut asiantuntija-arviot (esim. lääkäri, puheterapeutti, toimintaterapeutti), jotta lapsen nykytilanteesta muodostuisi mahdollisimman kattava ja luotettava kuva. Psykologinen tutkimus voi toimia myös lapsen kuntoutuksen suunnittelun pohjana. Lasten kanssa työskentelevät psykologit arvioivat, onko tilanteessa kyse normaaliin kehitykseen ja yksilölliseen vaihteluun kuuluvista asioista, vai selkeämmästä poikkeavuudesta. Kummassakin tapauksessa psykologin tavoite on kuitenkin sama: tukea lapsen yksilöllistä kehitystä ja tehdä konkreettisia suosituksia lapsen hyvinvoinnin ja arjen toimintakyvyn lisäämiseksi.

Mitä psykologi tekee?

Coronarian lasten psykologit tekevät lapsen kehitykseen liittyviä tutkimuksia ja tukitoimien suunnittelua kaikenikäisille lapsille. Psykologinen tutkimus sisältää useamman käynnin (tavallisesti 5 – 7 käyntikertaa), joihin kuuluu aina huoltajien / perheen kattava haastattelu, lapsen omia käyntejä ja sekä suullinen että kirjallinen palaute. Lapsen omilla käynneillä tehdään tavallisesti lapsen iästä riippuen tehtäviä, leikitään, ja jutellaan. Tehtävät ovat tavallisesti lapsista mukavia, ja yleensä lapset tulevat käynneille mielellään. Tutkimus toteutetaan aina tiiviissä yhteistyössä perheen kanssa, ja sen tavoitteet määritellään yhdessä. Tutkimus voidaan tarvittaessa toteuttaa myös lapsen lähiympäristössä, tai se voi sisältää lapsen havainnointia päiväkodissa tai koulussa. Psykologin voi pyytää mukaan myös lasta koskeviin neuvotteluihin. Coronarian lasten psykologit antavat mielellään lisätietoa psykologisen tutkimuksen sisällöstä. Kysy lisää!

Psykologilta voi varata myös keskusteluaikoja lapselle, vanhemmille tai koko perheelle. Tarvittaessa lapsi ja perhe voidaan ohjata psyko- tai perheterapia-arvioon, mikäli lapsi tai perhe vaikuttaisivat hyötyvän pidempikestoisesta tuesta psykoterapian keinoin.

Tavallisia syitä hakeutua psykologille

Psykologin puoleen voi kääntyä hyvin monissa lapsen kehitykseen liittyvissä huolenaiheissa (mm. oppiminen, käyttäytyminen, sosiaaliset taidot, tunne-elämän kehitys). Tavallisia syitä hakeutua psykologiseen tutkimukseen ovat esimerkiksi:

  • > mietitään miksi lapsi ei opi uusia taitoja (esim. omatoimisuustaidot, vuorovaikutus, leikki, keskittyminen) kuten muut saman ikäiset lapset
  • > lapsen käyttäytyminen huolestuttaa (esim. lapsi on aggressiivinen tai vilkas)
  • > lapsella on arkea häiritseviä pelkoja (yksin oleminen, koulu, koirat tms.)
  • > lapsi on usein surullinen, itkuinen tai arka
  • > lapsen elämässä on tapahtunut kuormittavia asioita ja mietityttää, miten auttaa lasta niiden käsittelyssä
  • > vanhempi kaipaa keskusteluapua ja tukea vanhemmuuteensa

Miten psykologille pääsee?

Vanhempi voi varata lapselleen aikaa psykologin vastaanotolle ilman lähetettä itsemaksavana asiakkaana. Psykologin tutkimuskäynneistä on mahdollista saada Kelalta sairasvakuutuslain mukaista korvausta silloin, kun tutkimus tehdään lääkärin suosituksesta ja lähetteellä. Tämä edellyttää ensin käyntiä lääkärin vastaanotolla. Coronaria tekee yhteistyötä kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa, ja jossain tapauksissa on mahdollista pyytää hoitavalta taholta psykologipalveluihin maksusitoumusta. Myös vakuutusyhtiöt saattavat korvata psykologipalvelun. Annamme mielellämme lisätietoa palveluistamme ja maksukäytännöistä.