Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapian tavoitteena on tukea lapsen suoriutumista niissä toiminnoissa, joita lapsi omassa ikä- ja kehitysvaiheessaan harjoittelee. Toimintaterapeutti ottaa yksilöllisesti huomioon lapsen kehityksellisen tason, mielenkiinnon kohteet, vahvuudet sekä arjessa esiin nousevat haasteet. Yksilölliset tarpeet määräävät sen, missä ympäristössä terapia toteutetaan.

Toimintaterapiasta hyötyvät lapset, joilla on haastetta esimerkiksi itsestä huolehtimisen toiminnoissa, motoriikassa, leikissä, kaverisuhteissa, koulutyössä ja harrastuksissa. Lasten toimintaterapiassa terapeutti hyödyntää usein tavoitteellista leikkiä, joka on lapselle luonnollista, spontaania ja jo itsessään motivoivaa ja aktivoivaa.

Leikin kautta lapsi voi opetella esimerkiksi:

> arjen osallistumiseen tarvittavia motorisia valmiuksia ja taitoja, kuten tasapaino ja kehonhallinta, liikunnalliset leikit ja pelit
> sosiaalisia taitoja kuten kavereiden kanssa leikkimistä, tunteiden tunnistamista ja ryhmässä toimimista.
> keskittymisen ja tarkkaavaisuuden taitoja
> hahmottamista edistäviä taitoja, kuten palapelien rakentelu
> kouluvalmiutta edistäviä toimintoja, kuten kynä- ja saksityöskentelyä, kengännauhojen solmimista.

Lasten toimintaterapia toteutuu aina tiiviissä yhteistyössä perheen kanssa, joka osallistuu tavoitteiden asetteluun ja terapian suunnitteluun, ja jonka yksilöllisyyttä ja toimintatapoja kunnioitetaan. Yhteistyö päiväkodin ja koulun kanssa on myös merkittävässä roolissa, sillä oppiminen on tehokkainta silloin, kun se tapahtuu kaikissa lapsen arkiympäristöissä.

Lasten toimintaterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä, maksusitoumuksella tai itsemaksavana asiakkaana varaamalla ajan asiantuntijallemme. Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntarjoaja.