Hoivakoti Herukka – Kemi

Hoivakoti Herukka on kodinomainen tehostetun palveluasumisen yksikkö lähellä Kemin keskustaa. Hoivakoti Herukka tarjoaa kuntouttavaa tehostettua palveluasumista, sekä mahdollistaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujille hoitoketjua täydentävää/ tukevaa palveluasumisen muotoa. Hoivakoti Herukan asukkaat tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa, apua ja turvaa ja ammattitaitoinen henkilökunta on paikalla 24h vuorokaudessa. Henkilökunnalla on pitkä kokemus käytös- ja muistiongelmaisten hoidosta sekä asukkaaksi voi tulla myös kehitysvamma- ja vanhushuollon asiakas, jonka taustalla on mielenterveys- ja/tai päihdediagnostiikkaa. Hoivakoti Herukka sijoittuu hoitopolkumallin kuntoutustyön aloitusyksiköksi.

Hoivakoti Herukkaan tullaan usein hyvin eskaloituneessa elämäntilanteessa. Suurin osa arjen/ elämänhallinnan osa- alueista on poissa raiteiltaan. Hoivakoti Herukan tehtävä on rauhoittaa tilanne ja alkaa kartoittamaan asukkaan tarpeita kokonaisvaltaisesti.

Hoivakoti Herukan jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja koko hoitojakson ajaksi. Yhteistyössä omahoitajan ja asukkaan kanssa laaditaan hoitosuhteen alussa asumissuunnitelma sekä kuukauden asumisjakson jälkeen hoito- ja kuntoutussuunnitelma, joka päivitetään/ arvioidaan kaksi kertaa vuodessa.

Hoivakoti Herukan hoitoideologia perustuu biopsykososiaaliseen hoitomalliin, jossa ihminen nähdään holistisesti: fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. Tällöin kuntoutuksessakin tulee ottaa huomioon kaikki näkökulmat. Hoivakoti Herukassa hoito toteutetaan moniammatillisesti ja moniulotteisesti. Hoivakoti Herukassa toteutetaan moniulotteista hoitoa tarkastelemalla yksilön elimistöntoimintaa ja rakennetta: fyysistä kuntoa, psyykkistä kuntoa ja sosiaalista statusta. Hoivakoti Herukan kuntouttava viikko- ohjelma sisältää päivittäisen ulkoilun ja toiminnallisia/ liikunnallisia ryhmiä. Lisäksi viikko- ohjelma sisältää muistia tukevia ja psyykkistä hyvinvointia lisääviä ryhmiä sekä sosiaalista kanssakäymistä arjen toimissa. Aktiviteettien kautta tuetaan fyysistä kapasiteettiä, kehon käyttöä, elämänhallintaa ja sosiaalista elämää. Hoivakoti Herukassa asukas on aktiivinen osallistuja henkilökohtaisen toimintakyvyn huomioon ottaen. Hoivakoti Herukka tukee tunne- elämää, psyykkistä toimintakykyä ja mielihyvän kokemuksia psykososiaalisin hoitomenetelmin, sekä liikkumisen, aktiivisuuden ja fyysisen toimintakyvyn osa- alueita psykomotorisin hoitomenetelmin. Hoivakoti Herukka takaa turvallisen lääkehoidon toteutuksen ja arvioinnin. Hoivakoti Herukan asukkailla on käytettävissä lääkärinpalvelut, lisäksi asukkaan hyvinvoinnin takaamiseksi ja hoitojatkumon toteutumiseksi käytetään somaattisissa oireenkuvissa/ sairauksissa oman kunnan terveyskeskusta sekä keskussairaalaa. Hoivakoti Herukan henkilökunta tukee/ rohkaisee asukasta pitämään yhteyttä perheenjäseniin. Hoivakoti Herukka tukee läheisten osallistumista hoitoon läheisen omien voimavarojen mukaisesti. Läheisten vierailuun ei ole asetettu aikatauluja.

Asukkaan toimintakykyä arvioidaan eri mittareiden sekä henkilökunnan havaintojen pohjalta ja asukkaan henkilökohtaisen kokemuksen pohjalta. Hoivakoti Herukassa on käytössä Cohen- Mansfieldin levottomuusasteikko CMAI, masennusasteikko BDI, muistitesti MMSE, Bergin tasapainotesti, ravitsemukseen käytetään tarvittavia testejä. Elämäntilannetta kartoitetaan myös taloudellisesta näkökulmasta, mikäli asukkaalla on taloudellisia vaikeuksia, häntä ohjataan edunvalvonnan piiriin. Tässä prosessissa henkilökunta auttaa asukasta. Hoivakoti Herukan henkilökunta auttaa myös etuuksien hakemisessa kuten asumistuki, hoitotuki, kuljetuspalvelut, fysioterapia yms. Asukkaiden terveydentilaa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia seurataan mittarein jatkuvan havainnoinnin lisäksi. Infektioepäilyksen tai asiakkaan terveydentilan heikentyessä yksikössä on käytössä muun muassa pika- CRP, verenpaine-, happisaturaatio- ja pika Hb -mittarit. Lisäksi yksikössä otetaan myös tarvittavat verinäytteet asukkailta.

Hoivakoti Herukan tavoitteena on mahdollistaa kuntoutuminen. Rauhoittamalla tilanne ja saavuttamalla vuorokausirytmi. Asukasta motivoidaan mahdollisuuksien mukaan siirtymään kuntoutuspolulle Botnian hoitopolkumallin mukaisesti Kuntoutuskoti Harmoniaan tai Tukipalvelut Hemmaan. Lääkehoidon tavoite on somaattisten/ psyykkisten oireiden/ sairauksien tasapainottaminen.

Hoivakoti Herukkaan muuttava asukas tarvitsee kotikunnalta tai kaupungilta maksusitoumuksen. Hinnaston asumismenoista löydät  hinnasto-osiosta, sekä tarkempaa tietoa asumiseen Hoivakoti Herukassa löydät osiosta tietoa asukkaalle/muuttajalle. Hoivakoti Herukkaan voi tulla myös kuntaosuuden itse maksavana.