Kuntoutuskoti Harmonia – Kemi

KUNTOUTUSKOTI HARMONIA

Kuntoutuskoti Harmonia on kodinomainen asumispalvelu yksikkö lähellä Kemin keskustaa. Kuntoutuskoti Harmoniassa kuntoutus toteutetaan intensiivisesti pienryhmässä. Kuntoutuskoti Harmonian toiminta-ajatuksena on tarjota kuntouttavaa palveluasumista päihteettömässä ympäristössä, sekä mahdollistaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujille hoitoketjua täydentävä/ tukeva tukiasumisen muoto. Kuntoutuskoti Harmoniaan voi tulla myös vammais- ja vanhuspalveluiden asiakas jolla on taustalla mielenterveys ja/tai päihdediagnostiikkaa.

Kuntoutuskoti Harmonian asukkaat muuttavat pääasiassa Hoivakoti Herukan tai Päihde Hjelpin kautta. Joissain tapauksissa Kuntoutuskoti Harmonia on aloitusyksikkö hoitopolulle. Kuntoutuskoti Harmonian asukkaat eivät tarvitse ympärivuorokautista hoitoa, heidän kohdalla päivärytmi on saavutettu ja hoitajan tuen tarve kohdentuu päiväaikaan. Kuntoutuskoti Harmonian henkilökunta on läsnä yksikössä ma-la 8:00 – 20:00 ja su 8:00- 19:00 tarjoten tukea arjenhallinnan- ja vuorovaikutustaitojen kuntoutumiseen. Kuntoutuskoti Harmonian asukkaat asuvat kodinomaisesti yhden hengen huoneissa, joissa oma suihku ja wc yhteisiä tiloja on olohuone, ruokasali, keittiö. Kuntoutuskoti Harmonian jokaisella asukkaalla on nimetty omahoitaja koko asumisjakson ajan. Lääkärinvastaanotto-palvelun mahdollisuus on kerran viikossa psykiatrisissa asioissa. Somaattisissa sairauksissa ja/ tai oireilussa käytetään oman kunnan terveyspalveluita.

Kuntoutuskoti Harmonian hoitoideologia koostuu yhteisöhoitomallista, arjenhallinnan taitojen parantamisesta ja taustalla on ratkaisukeskeinen ajattelu. Kuntoutuskoti Harmoniassa toteutetaan vahvasti yhteisöhoidollista mallia. Terapeuttisen yhteisön tavoitteena on yksilön elämäntavan, arvojen ja mielikuvan muutos, jota tuetaan hyödyntämällä yhteisöä menetelmänä. Kuntoutuskoti Harmonian yhteisöhoidossa opetellaan elämisen ja itsensä hoitamisen taitoja sekä toipumista tukevia asenteita päihteettömässä ympäristössä. Kuntoutuskoti Harmonian yhteisön arki ja käytännöt on organisoitu niin, että se tukee yksilön muutosta mahdollisimman tehokkaasti. Toiminnot on suunniteltu tuottamaan muutosta ja oppimista yhteisön jäsenissä ja kaikki yhteisön jäsenet ovat muutoksen ja oppimisen välineitä.

Kuntoutuskoti Harmoniassa tärkeässä roolissa on yhteisön ja vertaistuen hyödyntämisen kautta syntynyt sosiaalisen oppimisen prosessi. Kuntoutuskoti Harmonian yhteisöhoidolliseen malliin kuuluu kuntouttava viikko-ohjelma, yhteisen vastuun kantaminen koko yhteisöstä, yhteisöpalaverit 2x kuukaudessa, jossa asioita käsitellään ja sovitaan yhteistyössä. Kuntoutuskoti Harmoniassa arjen askareiden hoitamisen tueksi on laadittu siivoussuunnitelma, joka tukee myös kuntoutumisen edetessä omatoimisuutta. Vastuualueet jaetaan oikeudenmukaisesti huomioon ottaen yksilöllinen toimintakyky. Kuntoutuskoti Harmonian henkilökunta ohjaa ja tukee kaikissa yhteisön toimissa asukkaita. Kuntoutuskoti toteuttaa paljon virike ja retkitoimintaa. Viikko- ohjelmaan sisältyy kerran viikossa uimahalli/ kuntosali ryhmä sekä keilaus. Muutoin ryhmätoiminnan sisällöt ovat keskustelu, toiminta, leivonta, rentoutus sisältöisiä.

Kuntoutuskoti Harmoniassa arjenhallinnantaitoja lähestytään kokonaisvaltaisesti, jotta kuntoutujalla on helpompi tunnistaa kokonaisvaltaisesti sekä omaksua uutta toimintatapaa. Kuntoutuskoti Harmoniassa arjenhallintataitojen pääkomponentit ovat: merkitysten hallinta johon sisältyy juuret, muistot, itsetunto, haaveet ja tulevaisuus, tätä kutsumme sisäiseksi kodiksi. Toisena komponenttina on ympäristön hallinta johon kuuluu omat tavat, oma paikka, jota kutsumme fyysiseksi kodiksi. Kolmantena komponenttina on suhteiden hallinta johon sisältyy turvallisuus, oppiminen, yhteenkuuluvuus, sosiaaliset taidot ja autonomia, tätä kutsumme kodin vuorovaikutukseksi. Viimeisenä komponenttina on rutiinien hallinta johon kuuluu tiedot, taidot, teot, arjen sujuminen, aika, raha, ravitsemus ja itsestä huolehtiminen, jota kutsumme kodin ylläpidoksi. Arjenhallinnantaidot kuuluu Kuntoutuskoti Harmonian joka hetkiseen toimintaa ja niillä on suuri painoarvo hoitotyössä.

Kuntoutuskoti Harmonian henkilökunta työskentelee kuntouttavalla työotteella. Kuntoutuksella pyritään parantamaan yksilön selviytymistä. Kuntoutuminen edellyttää asukkaan sitoutumista muutosprosessiin ja moniammatillista sitoutumista asukkaan tukemiseen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntoutuskoti Harmonian hoitajan tehtävä ei ole tehdä puolesta vaan auttaa siinä mihin yksilö ei yksin kykene. Kuntouttavaa työotetta tukee monipuolinen viikko- ohjelma. Tarvittaessa erityiskuntoutusta kuten fysioterapiaa haetaan oman kunnan kautta. Asukaslähtöinen tavoitteiden asettaminen/ tavoitteisiin pääsyn arviointi toteutetaan kaksi kertaa vuodessa hoito- kuntoutussuunnitelman päivityksen yhteydessä. Jokaiselle asukkaalle laaditaan ensi yksilöllinen asumissuunnitelma, ensimmäinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma laaditaan kuukauden kuluttua Kuntoutuskoti Harmoniaan saapumisen jälkeen.

Kuntoutuskoti Harmonian tavoite on arjenhallintataitojen kokonaisvaltainen tunnistaminen, jonka kautta uusien toimintamallien oppiminen mahdollistuu. Lääkehoidon tavoitteena on saavuttaa asukkaalle ymmärrys lääkehoidon merkityksestä omaan hyvinvointiin.

Kuntoutuskoti Harmoniaan muuttava asukas tarvitsee kotikunnalta tai kaupungilta maksusitoumuksen. Kuntoutuskoti Harmoniaan voi tulla myös kuntaosuuden itse maksavana.