Tukipalvelut Hemma – Kemi

  • Kodinomainen PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN tukiasumispalveluyksikkö lähellä Kemin keskustaa

  • Pienkerrostalo Botnian päärakennuksen välittömässä läheisyydessä

  • Toiminta-ajatuksena on tarjota päihteetöntä ja kuntouttavaa tukiasumista, sekä mahdollistaa kuntoutujille hoitopolun täydentävä tukiasumismuoto

Tukipalvelut Hemmaan tullaan asukkaaksi pääsääntöisesti Kuntoutuskoti Harmonian kautta. Joissain tapauksissa siirto voidaan toteutetaan myös Päihde Hjelpistä tai Hoivakoti Herukasta. Tukipalvelut Hemma sijoittuu hoitopolkumallin loppupäähän. Kuntoutumisen edetessä asukkaan toimintaa ohjataan kohti itsenäisempää suuntaa, yksilöllisen toimintakyvyn mukaan.

Tukipalvelut Hemman asukkaat eivät tarvitse yöhoitoa. Ammattitaitoinen henkilökunta on läsnä ma ja la klo 7-15 ja ti-pe klo 8-18. Sunnuntaisin lääkehoito toteutetaan Kuntoutuskoti Harmonian kautta. Asukkaat asuvat kodinomaisesti joko kahden hengen soluasunnossa tai omassa yksiössä. Jokaisessa asunnossa on oma keittiö ja wc/suihkutilat. Lisäksi piharakennuksesta löytyy pyörävarasto. Hemmassa jokaisella asukkaalla on oma nimetty omahoitaja koko asumisjakson ajan.

Botnia24h tukipalvelut hemma kemi Coronaria

Lääkärin palvelut psykiatrisissa asioissa toteutetaan Botnian oman lääkärin vastaanotolla, johon on mahdollisuus tarvittaessa kerran viikossa. Somaattisissa sairauksissa ja/tai oireilussa käytetään oman kunnan terveyspalveluita. Kauempaa tulevien osalta kotikunnan maksusitoumus Kemin terveyskeskukseen.

Tukipalvelut Hemman hoitoideologia koostuu yhteisöhoitomallista, elämänhallinnan- ja mielenterveystaitojen parantamisesta, ratkaisukeskeinen ajattelun viitekehystä noudattaen. Tukipalvelut Hemmassa toteutetaan vahvasti yhteisöhoidollista mallia. Terapeuttisen yhteisön tavoitteena on yksilön elämäntavan, arvojen ja mielikuvan muutos, jota tuetaan hyödyntämällä yhteisöä menetelmänä. Terapeuttisessa yhteisössä vastuu yksilöllisen muutoksen tukemisesta on osaltaan jokaisella yhteisön jäsenellä. Tukipalvelut Hemman yhteisön arki ja käytännöt on organisoitu niin, että se tukee yksilön muutosta mahdollisimman tehokkaasti.

Toiminnot on suunniteltu tuottamaan muutosta ja oppimista yhteisön jäsenissä ja kaikki yhteisön jäsenet ovat muutoksen ja oppimisen välineitä. Tukipalvelut Hemman henkilökunnan keskeinen tehtävä on kannatella yhteisön rakenteita ja kulttuuria. Tukipalvelut Hemman tärkeässä roolissa on yhteisön ja vertaistuen hyödyntämisen kautta syntynyt sosiaalisen oppimisen prosessi. Tukipalvelut Hemman yhteisöhoidolliseen malliin kuuluu kuntouttava viikko-ohjelma, yhteisen vastuun kantaminen koko yhteisöstä, yhteisöpalaverit 2x kuukaudessa, jossa asioita käsitellään ja sovitaan yhteistyössä. Vastuualueet vaihtuvat yhteisöpalaverissa 2 viikon välein.

Coronaria tukipalvelut hemma kemi
Tukipalvelut Hemman väki teki maakuntamatkan Ylitornioon lokakuussa 2017. Maisemat olivat hulppeat!

Tukipalvelut Hemmassa arjen askareiden hoitamisen tueksi on laadittu siivoussuunnitelma, joka tukee myös kuntoutumisen edetessä omatoimisuutta. Vastuualueet jaetaan oikeudenmukaisesti huomioon ottaen yksilöllinen toimintakyky. Tukipalvelut Hemman henkilökunta ohjaa ja tukee kaikissa yhteisön toimissa asukkaita. Tukipalvelut Hemma toteuttaa paljon virike ja retkitoimintaa. Viikko- ohjelmaan sisältyy kerran viikossa uimahalli/ kuntosali ryhmä sekä keilaus. Muutoin ryhmätoiminnan sisällöt ovat keskustelu, toiminta, leivonta, rentoutus sisältöisiä.

Tukipalvelut Hemman elämänhallinnan taitojen parantamisen tavoitteena on ohjata asukkaan tieto ja taito pohjaa oman elämänsä asiantuntijuuteen ja saavuttaa kyky pitää sitä koossa. Tärkeää on saavuttaa asukaan kanssa ymmärrys henkilökohtaisen sairauden/ riippuvuuden ilmenemismuotoihin ja hallintaan. Tukipalvelut Hemmassa asukkaan itsetuntemus lisääntyy, jonka kautta itselle asetetut vaatimukset suhteutetaan olemassa oleviin olosuhteisiin sekä henkilökohtaiset voimavarat tunnistetaan ja niitä opitaan hyödyntämään elämänhallinnan ylläpitämisessä.

Mielenterveystaitojen osa-alueella Tukipalvelut Hemma korostaa vuorovaikutus-, ongelmanratkaisu- ja tunnetaitoja. Tavoitteena on eheyttää puutteellisia toiminta/ ajatusmalleja saavuttamalla yksilön tietoisuus, motivaatio ja kyky hoitaa omaa mielenterveyttään mahdollisimman itsenäisesti ja luoda/ ylläpitää ihmissuhteita uusissa yhteisöissä. Ratkaisukeskeisenajattelun viitekehyksessä Tukipalvelut Hemma ohjaa asiakaslähtöisesti jäsentämään maailmankuvaa etsien voimavaroja elämästä ja tukien omanarvoisuuden tunnetta. Tämänhetkisten ongelmien jäsentäminen tärkeysjärjestykseen helpottaa ongelmien kaoottisuutta. Tukipalvelut Hemman henkilökunta motivoi asukasta ja antaa palautetta joka auttaa eteenpäin.

Tukipalvelut Hemman henkilökunta työskentelee kuntouttavalla työotteella. Kuntoutuksella pyritään parantamaan yksilön selviytymistä. Kuntoutuminen edellyttää asukkaan sitoutumista muutosprosessiin ja moniammatillista sitoutumista asukkaan tukemiseen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntouttava työote näkyy henkilökunnan toiminnassa motivointina ja ohjauksena asukkaan omatoimisuuden toteutumisessa. Tarvittaessa erityiskuntoutusta kuten fysioterapiaa haetaan oman kunnan kautta.

Asukaslähtöinen tavoitteiden asettaminen/ tavoitteisiin pääsyn arviointi toteutetaan kaksi kertaa vuodessa hoito- kuntoutussuunnitelman päivityksen yhteydessä. Jokaiselle asukkaalle laaditaan ensi yksilöllinen asumissuunnitelma, ensimmäinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma laaditaan kuukauden kuluttua Tukipalvelut Hemmaan saapumisen jälkeen.

Tukipalvelut Hemman tavoite on korjata vääristyneitä/ puutteellisia toiminta- ja ajatusmalleja Saavuttamalla yksilön tietoisuus, motivaatio ja kyky tunnistaa/hoitaa itseään kokonaisvaltaisesti. Ohjauksen kautta auttaa asukasta löytämään omat voimavarat ja ratkaisumallit ajattelun ja elämän muutokseen. Lääkehoidon tavoitteena on saavuttaa asukkaalle ymmärrys lääkehoidon merkityksestä yhtenä osana oireiden hallintaan sekä herättää motivaatio omaan lääkehoitoon.

Tukipalvelut Hemmaan muuttava asukas tarvitsee koti kunnalta tai kaupungilta maksusitoumuksen. Hinnaston asumismenoista löydät hinnasto-osiosta, sekä tarkempaa tietoa asumiseen Tukipalvelut Hemmassa löydät osiosta tietoa asukkaalle/muuttajalle. Tukipalvelut Hemmaan voi tulla myös kuntaosuuden itse maksavana.