Neuropsykologisk rehabilitering

Förhållanden mellan hjärna och psykisk aktivitet

Temat för en neuropsykologisk undersökning och rehabilitering kan vara utvecklingsrelaterade inlärningssvårigheter (t.ex. läs- och skrivsvårighet), neuropsykiatriska störningar (t.ex. ADHD och autismspektrumstörningar) eller förändringar i den kognitiva funktionsförmågan som hänger ihop med hjärnskador till följd av en neurologisk sjukdom eller ett olycksfall. Syftet med rehabiliteringen är att lindra besvär som beror på kognitiva svårigheter och att stärka klientens informationshantering och funktionsförmåga i vardagen, dvs. i skolan, hemmet och arbetslivet.

En neuropsykolog bedömer förutom klientens psykiska problem, krissituationer i livet och psykiska arbetsförmåga även hans eller hennes inlärningsfärdigheter och kognitiva funktionsförmåga, t.ex.

  • minne
  • observans och aktivitetsreglering
  • språkliga funktioner
  • visuell gestaltning
  • kognitiv snabbhet
  • informationshantering

Psykologtjänsterna innefattar ofta ett nära samarbete med klientens närmaste omgivning, såsom skolan eller arbetsplatsen. Undersökningar av barn och unga görs i allmänhet i samarbete med elevvården