Psykoterapi

Vår psykoterapi utgår från klientens egna resurser och förmåga att hjälpa sig själv. Det är terapeutens uppgift att hjälpa klienten att återfinna sina resurser och sin förmåga. Det är en förutsättning för att psykoterapin ska lyckas. Vi erbjuder psykoterapi i både kortare och längre perioder. Terapins längd bedöms alltid tillsammans med klienten.

Med ersättning från Fpa eller på egen bekostnad

FPA betalar 57,60 euro/gång i ersättning för individuell psykoterapi. Bedömningsbesök ersätter FPA dock inte.  För att få ersättning från FPA behöver du en läkarremiss till rehabiliterande psykoterapi som bygger på två bedömningsbesök och en vårdrelation som varat i 3 månader. Vårdrelationen till läkaren kan med fördel fortsätta parallellt med terapin.

FPA beviljar habiliterande psykoterapi för ett år i sänder och vid behov för totalt högst tre år. Det maximala antalet ersättningsgilla besök är 80 per år och totalt 200 under tre år.

Du kan också komma på terapi på egen bekostnad utan läkarremiss.

Inledande kartläggning

Ett alternativ är att komma på en inledande kartläggning. Under kartläggningen, som tar en timme, diskuteras bland annat klientens vardagliga problem, familjesituation och bakgrund. Utifrån denna diskussion får klienten ett klart förslag för fortsättningen.

Vi hjälper

Parpsykoterapi

Om det uppstår problem i parrelationen kan en diskussion med en parterapeut hjälpa klienterna att gestalta och förbättra parrelationens tillstånd.

Familjepsykoterapi

Syftet med familjeterapi är att analysera, förstå och behandla störningar i interaktionen inom familjen.

Individuell psykoterapi

Målet med individuell psykoterapi är att hjälpa klienten att bli medveten om olika tanke- och beteendemodeller, så att han eller hon i framtiden ska ha bättre möjligheter att göra rätta val och styra sitt liv i en positiv riktning.