Coronaria toimintaterapia

Ergoterapi

Genom ergoterapi strävar man efter att förbättra klientens funktionsförmåga och självständighet i det dagliga livet såväl hemma, på daghemmet, i skolan som i arbetet.

Ergoterapi kan vara till nytta för den som har

  • svårigheter med fin- och grovmotoriken
  • svårigheter med gestaltningen eller samarbetet mellan öga och hand
  • uppmärksamhetssvårigheter och svårigheter att reglera sin aktivitetsnivå
  • utmaningar i situationer av interaktion och i de sociala färdigheterna
  • utmaningar med sinnesregleringen och beteendehanteringen
  • svårigheter att klara dagliga aktiviteter
  • svårigheter att klara av lek eller skolarbete
  • problem med de kognitiva funktionerna, bl.a. minnet

SAMARBETE GER BÄTTRE RESULTAT

I ergoterapi strävar ergoterapeuten, habiliteringsklienten och hans eller hennes närmaste omgivning genom växelverkan och samarbete efter att nå ett gemensamt mål. Utifrån de individuellt valda målen bestäms vilka habiliteringsmetoder som ska tillämpas för att effektivast stärka habiliteringsklientens funktionsförmåga. Som verktyg använder ergoterapeuten en aktivitet, som väljs tillsammans i enlighet med målen för habiliteringen och klientens intressen.

I början av ergoterapiperioden kartläggs de faktorer som försvårar klientens vardag tillsammans med klienten och hans eller hennes närmaste omgivning, och dessutom definieras målen för ergoterapiperioden. För habiliteringsperioden utarbetas en terapiplan, där målen, metoderna och förfarandena för uppföljning av habiliteringens effekt antecknas. I slutet av perioden bedömer terapeuten tillsammans med klienten och hans eller hennes närmaste omgivning hur effektiv ergoterapin har varit.

Vi erbjuder högklassiga ergoterapitjänster till klienter i olika åldrar. Tjänsterna genomförs antingen i klientens näromgivning (t.ex. hemma, på daghemmet, eller i skolan) eller på våra verksamhetsställen.

HUR FÅR MAN ERGOTERAPI?

Man kan få ergoterapi med stöd av en betalningsförbindelse från FPA, kommunen, centralsjukhuset eller försäkringsbolaget. Du kan också betala habiliteringskostnaderna själv. Vi har avtal med FPA om tillhandahållande av tjänster inom krävande medicinsk habilitering.

Coronarias habiliteringstjänster erbjuds av företagen Coronaria Kuntoutus, Terameri Kuntoutus, Medifamilia, Contextia, Neuropsykologipalvelu Frontaali och Coronaria Medica.