Psykolog

Våra psykologer är experter på beteende, tänkande och känsloliv. De bedömer vilka utmaningar klienten har i sin livssituation, erbjuder stöddiskussioner och hänvisar honom eller henne vid behov till psyko-, grupp- eller familjeterapi. Syftet med våra psykologtjänster är att lindra besvär som beror på kognitiva svårigheter och att stärka klientens informationshantering och funktionsförmåga i vardagen, dvs. i skolan, hemmet och arbetslivet.

Våra psykologtjänster innefattar ofta ett nära samarbete med klientens närmaste omgivning, såsom skolan eller arbetsplatsen. Undersökningar av barn och unga görs i allmänhet i samarbete med elevvården.

En psykologi kan hjälpa bl.a. människor som

  • har psykiska problem
  • genomgår en kris i livet
  • har svårt att orka i sitt arbete.

En neuropsykolog bedömer dessutom klientens inlärningsfärdigheter och kognitiva funktionsförmåga, t.ex.

  • minne
  • observans och aktivitetsreglering
  • språkliga funktioner
  • visuell gestaltning
  • kognitiv snabbhet
  • informationshantering

Temat för en neuropsykologisk undersökning och habilitering kan vara utvecklingsrelaterade inlärningssvårigheter (t.ex. läs- och skrivsvårighet), neuropsykiatriska störningar (t.ex. ADHD och autismspektrumstörningar) eller förändringar i den kognitiva funktionsförmågan som hänger ihop med hjärnskador till följd av en neurologisk sjukdom eller ett olycksfall.

Hur uppsöker man en psykolog?

Du kan uppsöka en psykolog med eller utan läkarremiss. Vanligtvis hänvisas man till neuropsykologiska undersökningar med stöd av en läkarremiss, och då kan man få FPA-ersättning för undersökningarna.