Omavalvonta

Tämä omavalvontaohjelma kuvaa toimintaa kaikissa alla lueteltujen Coronarian yhtiöiden palveluyksiköissä ja -pisteissä.

Coronaria Terveys-liiketoiminta koostuu kahdeksasta eri erikoisalojen palveluja tai henkilöstövuokrausta tuottavasta yhtiöstä, joista osassa on omia yksiköitä ja osa tuottaa palvelua vain tilaajan tiloissa toteutettuna. Kaikilla yhtiöillä ja niiden mahdollisilla yksiköillä on omat omavalvonta- ja esim. lääkehoitosuunnitelmansa. Tämä omavalvontaohjelma kuvaa koko liiketoiminnan omavalvonnan yhteistä toteutusta.

Yhtiöt, joita tämä omavalvontaohjelma koskee:

Coronaria Analyysipalvelut Oy
Y-tunnus 1789425-8

Coronaria Diagnostiikka
Y-tunnus 2694722–7

Coronaria GE Oy
Y-tunnus 2774875-6

Coronaria Psykiatria Oy
Y-tunnus 3142383-1 

Coronaria Radiologi­palvelu Oy
Y-tunnus 1806567-0

Coronaria Terveys Oy
Y-tunnus 3087705-7

Coronaria Uniklinikka Oy
Y-tunnus 2346039-2

Tehtävien lainmukainen hoitaminen

Coronaria Terveys-liiketoiminnan tuottamat palvelut täyttävät ajankohtaisten lakien ja viranomaismääräysten vaatimukset. Lainmukaisuuden toteutumisen seurantaa toteutetaan niin omavalvonnan kuin palvelujen tilaajien, viranomaisvalvonnan ja muiden sidosryhmien kautta saadun palautteen perusteella.

Tehtyjen sopimusten noudattaminen

Coronaria Terveys-liiketoiminnan palvelutuotanto tapahtuu pääsääntöisesti julkisten hankintojen kautta kilpailutettujen sopimusten nojalla. Sopimusten noudattamisen seuranta on ensisijaisesti kunkin toimintayksikön vastuuhenkilön vastuulla.  Sopimuskumppaneiden kanssa järjestetään säännöllisiä yhteistyöpalavereita.  Palavereissa käydään läpi mm. toiminnan seurantatiedot ja –raportit. Julkisen järjestämisvastuun alaisissa terveyspalveluissa noudatetaan palvelunjärjestäjän omavalvontaohjelmaa vaadittavin osin Coronarian oman omavalvontaohjelman ohella. Alihankkijoina toimivat ammatinharjoittajat ja muut alihankkijat sitoutuvat sopimuksellisesti osaltaan noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja Coronarian toimintakäytäntöjä.

Palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus, laatu ja yhdenvertaisuus

Palvelujen saatavuus

Coronaria Terveys-liiketoiminta tuottaa terveyspalveluita kaikilla hyvinvointialueilla. Palveluverkosto täydentää  hyvinvointialueiden omaa palvelutuotantoa.

Palvelujen jatkuvuus

Palvelujen jatkuvuutta arvioidaan koko palvelutapahtuman läpi. Palvelujen suunnittelu ja toteutus varmistavat sen, että palveluketjut ovat sujuvia. Tämä sisältää hoito- ja palvelusuhteen sekä siihen liittyvän vuorovaikutuksen jatkuvuuden. Tiedonkulun jatkuvuutta tilaajien suuntaan varmistetaan sillä, että palvelunkäyttäjää koskeva tieto siirtyy katkeamatta tuottajan järjestelmästä tilaajan järjestelmään.

Palvelujen turvallisuus ja laatu

Omavalvonnalla varmistetaan, että turvallisuuspolitiikan toteuttamiseksi yhtiön kaikilla tasoilla tehdään systemaattista työtä, joka tukee laadukkaan ja turvallisen palvelun kokonaisuutta, eri ammattiryhmien yhteistyötä sekä toimintatapojen kehittämistä. Omavalvonnalla varmistetaan toiminnan jatkuva kehittäminen ja toiminnan riskien säännöllinen arviointi.

Omavalvonta- ja potilasturvallisuussuunnitelmissa kuvataan asiakkaiden, potilaiden sekä heidän omaistensa ja läheistensä kokemusten seurantamenetelmät Näissä kuvataan toimintamallit potilaan ja asiakkaan oikeuksiin kuuluviin muistutuksiin ja kanteluihin vastaamisesta ja miten potilasasiavastaava on tavoitettavissa.

Potilasturvallisuussuunnitelmassa kuvataan:

1) laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon vastuuhenkilöt ja toimijat sekä miten johto vastaa edellytyksistä ja voimavaroista toteuttaa laadukasta ja potilasturvallista toimintaa;

2) laadukasta ja turvallista toimintaa tukevat henkilöstöjohtamisen periaatteet ja käytännöt sekä avointa turvallisuuskulttuuria tukevat arvot ja menettelytavat;

3) menettelytavat, joilla henkilökunta osallistuu moniammatilliseen laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden kehittämiseen ja saa palautetta oppimista ja oman toimintansa kehittämistä varten;

4) laadukkaan ja turvallisen toiminnan edellyttämä henkilöstön perehdyttäminen sekä toimintayksiköissä tapahtuva opiskelijoiden koulutus ja ohjaaminen;

5) menettelytavat, joilla potilas ja hänen läheisensä voivat antaa palautetta laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden puutteista, sekä menettelytavat, joilla potilaalle ja hänen läheiselleen annetaan tietoa ja tukea potilasta kohdanneen haittatapahtuman jälkeen;

6) toiminnassa käytettävät laadunhallinta-asiakirjat;

7) turvallisuus- ja laatuongelmien ennakoiminen sekä turvallisuusriskien tunnistaminen ja hallinta;

8) vaara- ja haittatapahtumien tunnistaminen ja raportointi, haittatapahtumien ilmoittaminen hoitoilmoitusjärjestelmään ja muiden säädösten edellyttämä raportointi ja korjaavia toimenpiteitä koskevat menettelytavat;

9) laadunhallinnassa ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanossa tarvittava yhteistyö sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden kanssa.

Suunnitelmassa käsitellään palvelujen tarpeenmukainen saatavuus, hoitoketjut, toimintayksikön fyysinen ympäristö, terveydenhuoltoon liittyvät infektiot, lääkehoito ja lääkehuollon järjestäminen, terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet, henkilöstö, sen työnjako ja osaaminen, tietojärjestelmät ja potilasasiakirjamerkintöjen tekeminen sekä tiedonkulku toimintayksikön sisällä ja toimintayksikköjen välillä.

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 8 § 3 momentti ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 341/2011

Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelma on suunnitelma siitä, millaisilla konkreettisilla toimilla toimintayksikössä tai toimintakokonaisuudessa toiminnan laatua ja turvallisuutta valvotaan, seurataan ja arvioidaan. Omavalvontasuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palveluntuottajat valvovat toimintayksikköjään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua.

Coronaria Terveys-liiketoiminnan yhtiöt ja niiden toimintayksiköt laativat suunnitelmat laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Sen sisällöstä on säädetty asetuksessa.

Suunnitelmat laaditaan Valviran julkaisemalle: YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON OMAVALVONTASUUNNITELMA – lomakkeelle.

Lääkehoitosuunnitelma

Lääkehoito toiminta- ja työyksiköissä perustuu lääkehoitosuunnitelmaan. Se on osa terveydenhuoltolain laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelmaa. Lääkehoitosuunnitelma on kaikissa työyksiköissä, jotka toteuttavat lääkehoitoa. Lääkehoitosuunnitelma on keskeinen osa lääkehoitoon osallistuvien henkilöiden perehdytystä sekä lääkehoidon laadun ja turvallisuuden varmistamista. (STM: Turvallinen lääkehoito-opas 2021)

Tietoturvasuunnitelma

Tietoturvasuunnitelmassa kuvataan Coronarian prosessit asiakas- ja potilastietojen ja tietojärjestelmien käsittelyyn liittyvät asiakastietolain 27 §:n vaatimusten täyttämiseksi.

Riskienhallintasuunnitelma

Riskienhallinta on osa yksiköiden normaalia toimintaa. Riskiarviointia tehdään sekä yksilötasolla päivittäisessä työssä, että johtajien päätöksenteossa, kaikilla organisoitumisen tasoilla. Toiminnan riskejä arvioidaan jatkuvasti, ja vähintään kerran vuodessa tehdään järjestelmällinen riskienarviointi yksiköissä.

Palvelujen yhdenvertaisuus

Coronaria Terveys-liiketoiminnan yhtiöiden toimintaperiaatteisiin kuuluu asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu.

Perehdytyksessä ja täydennyskoulutuksessa huomioidaan yhdenvertaisuuteen liittyvät asiat.

Asiakkailta ja potilailta tulevaa palautetta seurataan myös yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökulmasta.

Havaittujen puutteellisuuksien korjaaminen

Omavalvontasuunnitelmissa kuvataan konkreettisesti, miten havaitut epäkohdat korjataan.

Epäkohtien tai puutteiden ilmettyä, nämä korjataan tilaajan kanssa sovitussa aikataulussa. Jos on kyse asiakas- tai potilasturvallisuutta olennaisesti vaarantavista epäkohdista tai puutteista, ne korjataan välittömästi.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden tilaa seurataan säännöllisesti vaara- ja haittatapahtuma- sekä poikkeamailmoitusten kautta. Seuranta ja raportointi on kuvattu tarkemmin omavalvontasuunnitelmissa.

Valvontalaissa 741/2023 sekä laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 olevat säädökset henkilökunnan ilmoitusvelvollisuudesta on kuvattu omavalvonta- ja potilasturvallisuussuunnitelmissa.

Coronaria Terveys Oy ilmoittaa välittömästi ao. hyvinvointialueelle ja valvontaviranomaiselle omassa tai yhtiön alihankkijan toiminnassa ilmenneet asiakas- ja potilasturvallisuutta olennaisesti vaarantaneet epäkohdat.

Seurantaan perustuvien havaintojen ja niiden perusteella tehtävien toimenpiteiden
julkaiseminen

Coronaria Terveys-liiketoiminnan tuottamien terveyspalvelujen omavalvontaohjelma julkaistaan www.coronaria.fi/omavalvonta - sivustolla. Verkkosivuilla julkaistaan säännöllisesti tietoa omavalvonnan seurannasta ja toimenpiteistä.

PALVELUNTUOTTAJA

Palveluntuottajan tiedot

Coronaria on yksi Suomen merkittävimmistä terveydenhuollon yrityksistä ja suurimmista toimijoista
ainoa, joka on täysin suomalaisessa omistuksessa. Coronaria Oy kuuluu kotimaiseen Cor Group -
konserniin, jonka ympärille on syntynyt Suomen laajin terveysalan yritysklusteri. Se työllistää Suomessa jo yli 4550 ihmistä. Vuonna 2022 sen liikevaihto oli 451,5 miljoonaa euroa.

Coronarian laajaan tarjontaan kuuluvat monipuoliset perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä kuntoutuksen palvelut. Coronarian kuntoutusliiketoiminta tuottaa laajasti kuntoutuksen
palveluita: puhe-, toiminta-, fysioterapiaa sekä moniammatillista- ja ammatillista kuntoutusta. Palveluja ostavat mm. Kela, hyvinvointialueet, sairaanhoitopiirit, yritykset, vakuutusyhtiöt, kolmannen
sektorin toimijat sekä yksityishenkilöt.

Kuntoutuspalveluissa työskentelee noin 1600 työntekijää, noin 100 toimipisteessä ympäri Suomen.
Kuntoutuspalveluiden liikevaihto oli vuonna 2022 92 M€

Coronarian kuntoutuspalveluja tuottavat yhtiöt:

Coronaria Fysioterapia Oy
Y-tunnus 0530530-5

Coronaria Contextia Oy
Y-tunnus 1824918-9

Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy
Y-tunnus 2770800-9

Coronaria Terameri Oy
Y-tunnus 2512039-1

Coronaria Terapeija Oy
Y-tunnus 0961534-3

Coronaria Kuntoutus Tria Oy
Y-tunnus 0556057-6

Johtava lääkäri:
Asla Kerola
Työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri

Coronaria kuntoutuspalveluiden toimipisteet löytyvät verkkosivuiltamme: https://www.coronaria.fi/toimipaikat/

Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@coronaria.fi

Arvot, toiminta-ajatus

Coronarian arvot ovat

 • Jatkuva kehittyminen
 • Yhdessä onnistuminen
 • Helppo saavutettavuus
 • Vaikuttavuus

Coronarian kuntoutuspalveluiden perustehtävä on tuottaa laadukkaita kuntoutuspalveluja. Kuntoutuspalvelujen tavoitteena on edistää sairaan, vammaisen tai vajaatoimintakykyisen ihmisen toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia, osallistumismahdollisuuksia sekä työllistymistä.

Kuntoutuspalveluja toteutetaan eri ikäisille asiakkaille. Palveluja toteutetaan toimipisteissämme tai
asiakkaan omassa toimintaympäristössä esimerkiksi asiakkaan kotona, päiväkodissa tai koulussa.

Kuntoutuksessa hyödynnämme moniammatillista osaamistamme ja toimimme yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa.

Toiminta-ajatuksemme

 • Korkeatasoiset palvelut mahdollisimman lähellä asiakasta
 • Fokus hoidon laadussa, ei käyntien määrässä
 • Ei uutta rakentaen, vaan nykyinfraa hyödyntäen
 • Korkea asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys
 • Uudet toimintamallit
 • Tulosten seuranta

Palvelut

Kuntoutuspalveluiden liiketoiminta muodostuu kolmesta osa-alueesta: avokuntoutus, kuntoutus
majoituksella sekä työ- ja toimintakykykuntoutus.

Avokuntoutuksen palvelut

 • fysioterapia
 • toimintaterapia
 • puheterapia

Kuntoutuspalvelut majoituksella

 • sopeutumisvalmennukset ja kurssit
 • moniammatillinen yksilökuntoutus

Työ-ja toimintakykykuntoutus

 • neuropsykiatrinen kuntoutus lapsille ja nuorille
 • ammatillinen ja opintoja tukeva kuntoutus

Kuntoutuspalveluja ostavat Kela, hyvinvointialueet, sairaanhoitopiirit, yritykset, vakuutusyhtiöt, kolmannen sektorin toimijat sekä yksityishenkilöt.

Asiakastyytyväisyys

Meille on erityisen tärkeää, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä palveluumme. Keräämme säännöllisesti asiakkailtamme palautetta, koska haluamme kehittää jatkuvasti toimintaamme ja ymmärtää
entistä paremmin asiakkaidemme tarpeita.

Henkilöstö

Coronarian kuntoutuspalveluissa työskentelee n. 1600 kuntoutusalan asiantuntijaa, ammatinharjoittajaa sekä hallinnon henkilöstöä. Osaava, sitoutunut henkilöstö on kuntoutuspalveluiden perusta, yrityksemme menestymisen edellytys.

Henkilöstötyytyväisyys

Kuntoutuspalveluissa toteutetaan henkilöstötyytyväisyyskysely, Sinulla on väliä -tutkimus, kerran
vuodessa. Lisäksi neljä kertaa vuodessa toteutetaan työntekijöiden työfiilistä arvioiva pulssikysely.
Tutkimuksen ja kyselyiden tuloksia hyödynnetään kuntoutuspalveluiden toiminnan kehittämisessä.

Rekrytointi

Rekrytointikeskustelussa varmistetaan hakijan soveltuvuus tehtävään. Pääsääntöisesti rekrytointikeskusteluiden toteutukseen osallistuu useampi henkilö. Kuntoutuspalveluissa on oma rekrytointitiimi, joka tukee esihenkilöitä rekrytointiprosessin eri vaiheissa sekä perehdytyksessä.

Uuden työntekijän ammattipätevyys tarkistetaan rekrytointiprosessin yhteydessä JulkiTerhikistä.
Työntekijältä vaaditaan ennen työsuhteen alkamista myös todistus oikeudesta toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä sekä lasten kanssa työskenteleviltä rikosrekisteriote.

Perehdytys

Kuntoutuspalveluissa tehdään uudelle työntekijälle yksilöllinen perehdytyssuunnitelma. Perehdytyksestä vastaa aina erikseen nimetty työntekijä. Perehdytyksessä käydään läpi yrityksen palveluiden, työ- ja toimintaperiaatteiden lisäksi mm. tietoturvaan, työvälineiden käyttöön sekä työturvallisuuteen liittyvät asiat.

Osaamisen kehittäminen

On erityisen tärkeää, että asiantuntijoillamme on mahdollisuus kehittyä työssään ja vahvistaa omaa
ammatillista osaamistaan. Asiantuntijoillemme tarjoamillamme koulutuksilla ja valmennuksilla haluamme varmistaa, että

 • voimme tarjota työntekijöille kehitysmahdollisuuksia työssään
 • tarjoamme laadukkaita ja vaikuttavia kuntoutuspalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme
 • pystymme vastaamaan kuntoutusalan muuttuviin ja ajankohtaisiin tarpeisiin.

Kuntoutuspalveluissa työntekijä ja esihenkilö tekevät yhdessä suunnitelmaa työntekijän osaamisen
kehittämiseen liittyen. Osaamisen kehittämisen suunnittelussa huomioidaan työntekijän mielenkiinnonkohteet, toiveet sekä alueelliset tarpeet: minkälaista osaamista alueella / yrityksessä tarvitaan
monipuolisten, laadukkaiden palveluiden toteutukseen liittyen. Työntekijöillä on mahdollisuus osallistua sekä yrityksen sisäisiin että ulkoisiin koulutuksiin. Coronarialla on käytössä oma osaamisen
kehittämisen sähköinen alusta, Cor Akatemia. Akatemiasta löytyy mm. sisäisten koulutusten tallenteet sekä oma osio esihenkilöille esihenkilötyön tueksi. Työntekijöille järjestetään säännöllisesti
koulutusta myös mm. tietoturvaan ja ensiaputaitoihin liittyen.

Työhyvinvointi

Työtekijöidemme hyvinvointi on meille tärkeää. Työntekijöillämme on käytössä kattavat työterveyshuollonpalvelut sekä henkilöstöedut. Tuemme henkilöstön hyvinvointia myös erilaisilla hyvinvointihankkeilla kuten liikuntahaasteilla ja ideakilpailuilla.

Coronarialla on käytössä varhaisen välittämisen -malli, jonka tavoitteena on tukea työntekijöiden
työkykyä ja ehkäistä työkyvyttömyyttä. Työkykyjohtamiseen kuuluu tiivis yhteistyö työnantajan, esihenkilöiden, työntekijöiden ja työterveyshuollon välillä.

Kuntoutuspalveluiden toimipisteissä tehdään vuosittain vaarojen tunnistus ja riskienarviointi. Riskien arvioinnin avulla tunnistetaan työhön liittyviä riskejä, kuormitus- ja vaaratekijöitä. Arviointien
pohjalta sovitaan toimenpiteitä työturvallisuuden sekä työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Kuntoutuspalveluissa on nimetty työsuojelupäällikkö- ja valtuutetut.

Työsuojelun tavoitteena on

 • työntekijöiden turvallisuuden, terveyden ja työkyvyn ylläpito ja edistäminen
 • työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisy
 • henkisestä hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta huolehtiminen
 • ergonomian huomioiminen ja työssä kuormittumisen vähentäminen.

Tilat, laitteet

Kuntoutuspalveluja toteutetaan yrityksen toimitiloissa tai asiakkaan omassa toimintaympäristössä
esim. asiakkaan kotona, päiväkodissa tai koulussa. Yrityksen vastaanottotilat ovat esteettömät, turvalliset ja soveltuvat kuntoutupalveluiden toteuttamiseen. Tilat on tarkistettu terveydenhuollon viranomaisen toimesta ja todettu terveydenhuollon toimintaan sopiviksi ja asianmukaisiksi.

Kuntoutuspalveluissa käytetään terveydenhuollon laitteiden seurantaan IDR-laiterekisteriä. Jokaisessa yksikössä toimii laiterekisterin ajantasaisuudesta vastaava henkilö. Laiterekisteristä käy ilmi
muun muassa laitteiden huollot, laitekoulutukset sekä Fimea-vaaratilanneilmoitukset.

OMAVALVONTA

Omavalvontaohjelma

Tämä Coronarian kuntoutuspalveluiden omavalvontaohjelma kattaa kaikki kuntoutuspalveluiden toimipisteet.

Tehtävien lainmukainen hoitaminen

Coronarian kuntoutuspalveluilla on Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen toteuttamiseen. Luvan myöntämisen perusteena on, että palveluntuottajan toimitilat ja laitteet ovat asianmukaiset jaa soveltuvat terveydenhuollon palvelujen toteuttamiseen. Lisäksi palvelujen tuottajalla
pitää olla toiminnan edellyttämä, asianmukaisen koulutuksen saanut henkilökunta.

Toteutamme terveydenhuollon palveluja terveydenhuollon toimintaa koskevien lakien ja asetusten
mukaan.

Tehtyjen sopimusten noudattaminen

Coronarian kuntoutuspalveluiden liiketoiminnasta iso osa pohjautuu sopimuksiin, jotka yritys on
saanut muun muassa julkisten hankintojen kilpailutusten myötä. Sopimukset ja sopimuksiin liittyvät
palvelukuvaukset määrittelevät palvelun sisältö- ja laatuvaatimukset. Vastuu sopimuksen mukaisen
palvelun toteuttamisesta ja seurannasta on liiketoimintajohtajalla sekä toimipisteen vastuuhenkilöllä. Sopimusyhteistyökumppanimme toteuttavat ulkoisia auditointeja palvelujen laadun ja sopimuksen mukaisuuden arvioimiseksi. Toimitamme myös yhteistyökumppaneillemme palveluiden
toteutumiseen liittyviä seurantaraportteja sopimusten mukaisesti. Teemme yrityksen sisäisiä auditointeja suunnitelmallisesti ja säännöllisesti. Kehitämme toimintaamme auditointien pohjalta.

Coronarian kuntoutuspalveluissa toimivat ammatinharjoittajat sitoutuvat toimimaan sopimusten ja
Coronarian sovittujen toimintakäytänteiden mukaisesti.

Palvelujen saatavuus ja jatkuvuus

Coronarian kuntoutuspalveluiden toimisteitä on noin 100 ympäri Suomen. Laaja toimipisteverkosto
ja moniammatilliset asiantuntijatiimit mahdollistavat palvelujen tarjoamisen valtakunnallisesti, laajalle alueelle. Palveluja toteutetaan toimipisteidemme lisäksi asiakkaiden omassa toimintaympäristössä, esimerkiksi asiakkaan kotona, päiväkodissa, koulussa tai palvelukodissa. Meillä on tarvittaessa mahdollisuus toteuttaa kuntoutuspalveluja myös etäyhteydellä, videoneuvotteluyhteyden välityksellä

Laaja asiantuntija- ja toimipisteverkostomme mahdollistaa palvelujen räätälöinnin joustavasti palveluntilaajien ja asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Meille on erityisen tärkeää, että asiakkaan kuntoutusjakso toteutuu sopimuksen, maksusitoumuksen ja sovitun mukaisesti. Laaja asiantutija- ja toimipisteverkostomme mahdollistaa sen, että tarvittaessa esimerkiksi sijaisjärjestelyitä on mahdollista tehdä joustavasti. Olemme yrityksenä varautuneet toimimaan myös poikkeavissa tilanteissa ja varmistamaan kuntoutuspalveluiden jatkuvuuden.

Palvelujen laatu ja turvallisuus

Cor Groupissa toimii laatuorganisaatio, joka seuraa viranomaismääräyksien, lakisääteisyyksien ja
standardien noudattamista sekä kehittää konserniin kuuluvien yhtiöiden toimintaa laadunhallintajärjestelmän mukaisesti.

Coronaria Oy:llä on käytössään harmonisoitu laadunhallintajärjestelmä ISO 9001:2015 sertifikaatti,
joka kattaa kuntoutuksen ja suun terveyden liiketoiminta-alueiden hallinnon laatu- ja johtamisjärjestelmän sekä asiantuntijakeskuksen toiminnot markkinoinnin ja viestinnän.

Sertifikaatti on osoitus siitä, että yrityksen toiminta täyttää standardin vaatimukset ja että organisaatio on sitoutunut laadun varmistamiseen ja kehittämiseen. Standardin mukaisesti yksiköitä auditoidaan vuosittain. Organisaation sisäiset auditoijat auditoivat vuosittain oman liiketoimintansa yksiköitä.

Sisäisten auditointien tavoitteena on:

 • Varmistaa laatujärjestelmän systemaattinen ylläpitäminen yksikössä.
 • Varmistaa jatkuvan parantamisen käytäntöjen toimivuus.
 • Varmistaa ISO 9001:2015 standardin vaatimusten toteutuminen.
 • Saada näyttöä prosessin ohjauksesta ja ohjeiden noudattamisesta.

Sisäisten auditointien lisäksi mm. Kela toteuttaa ulkoisia auditointeja palveluihimme liittyen.

Työntekijät perehdytetään asiakkaiden potilasturvallisuuteen, työturvallisuuteen sekä tietoturvaan
liittyviin asioihin. Kuntoutuspalveluissa on käytössä myös sähköinen turvallisuussivusto, jossa
kaikki turvallisuuteen liittyvät ohjeet ovat helposti kaikkien työntekijöiden saatavilla. Tietoturvapolitiikka ohjaa yritystä ja työntekijöitä tietoturvaan liittyvissä asioissa.

Kuntoutuspalveluissa on käytössä HaiPro-järjestelmä potilasturvallisuus-, työturvallisuus- sekä tietosuojailmoitusten kirjaamiseen sekä seurantaan. Yrityksen toiminnan turvallisuudenkehittämisessä hyödynnetään HaiPro:n raportteja.

Asiakkaiden yhdenvertaisuus

Kaikki asiakkaat ovat meille yhdenvertaisia, riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Coronarian Kuntoutuspalveluissa on tehty yhdessä henkilöstön kanssa eettiset periaatteet -ohjeistus. Jokainen työntekijä perehdytetään yrityksen toiminnan eettisiin periaatteisiin.

Havaittujen puutteellisuuksien korjaaminen

Organisaatiossa on käytössä HaiPro – potilas- ja työturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointityökalu. Sen avulla työntekijä voi ilmoittaa läheltä piti -tilanteita ja haittatapahtumia. Liiketoiminnoissa käsitellään, seurataan ja raportoidaan aktiivisesti HaiPro -ilmoituksia potilasturvallisuuden, työturvallisuuden sekä tietoturvallisuuden osalta. Seurannan tarkoituksena on kehittää yrityksen toimintaa, jotta läheltä piti tilanteilta ja poikkeamilta vältyttäisiin tulevaisuudessa. Laatuorganisaatio seuraa poikkeamia kvartaalitasolla ja raportoi ne eteenpäin kuntoutuspalveluiden
johdolle.

Laite- ja tarviketapahtumatyyppi poikkeamien osalta organisaatiolla on lainsäädännöllinen velvollisuus ilmoittaa viranomaiselle (Fimea) vaaratilanne lääkinnällisen laitteen poikkeamatilanteesta.
Fimealle kohdistuneita ilmoituksia seurataan laatuorganisaatiossa ammattimaisen käytön vastuuhenkilön toimesta.

Asiakkaillamme sekä yhteistyökumppaneillamme on mahdollisuus antaa palautetta palveluistamme suullisesti, sähköisiä kanaviamme hyödyntäen sekä asiakastyytyväisyys-kyselyiden kautta.
Palautteita hyödynnetään kuntoutuspalveluiden toiminnan kehittämisessä.

Seurantaan perustuvien havaintojen ja niiden perusteella tehtävien korjaavien toimenpiteiden julkaiseminen

Coronaria kuntoutuspalveluiden omavalvontaohjelma julkaistaan yrityksen verkkosivuilla www.coronaria.fi.

Seurantaan perustuvien havaintojen ja korjaavien toimenpiteiden tekemisestä informoidaan kuntoutuspalveluiden sopimusten mukaisesti sopimusyhteistyökumppaneita sekä asiakkaita. Verkkosivuilla ja yrityksen muissa viestintäkanavissa on myös mahdollista informoida yrityksen korjaavista
toimenpiteistä yrityksen viestintäsuunnitelman mukaisesti.

Omavalvonnan organisointi ja johtaminen

Kuntoutuspalveluiden omavalvontaohjelma päivitetään vuosittain tai tarpeen mukaan. Kaikki työntekijät perehdytetään yrityksen omavalvontaohjelmaan. Omavalvontaohjelmaan perehtymisestä jää
merkintä sähköiseen järjestelmäämme, joten työntekijän perehtyminen on myös jälkikäteen todennettavissa.

Omavalvonnan toteutumisen seuranta toimipistetasolla tapahtuu toimipisteen esihenkilön toimesta.
Esihenkilö raportoi asiasta omalle esihenkilölleen. Kokonaisvastuu omavalvonnasta on yrityksen
johtavalla lääkärillä sekä liiketoimintajohdolla.

Potilasasiavastaava, Coronarian potilaskoordinaattori

Potilasasiavastaavan tehtävänä on neuvoa asiakkaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
sekä neuvoa ja avustaa asiakasta tai asiakkaan laillista edustajaa, omaista tai muuta läheistä potilaslain 10 §:ssä tarkoitetun muistutuksen tekemisessä. Potilasasiavastaavat neuvovat miten kantelu, oikaisuvaatimus, valitus, vahingonkorvausvaatimus, potilas- tai lääkevahinkoa koskeva korvausvaatimus tai muu potilaan oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa. Kuntoutuspalveluiden asiakas voi olla tarvittaessa yhteydessä oman alueensa hyvinvointialueen potilasasiaavastaavaan.

Coronarian potilaskoordinaattori auttaa tarvittaessa oman hyvinvointialueen potilasasiavastaavan
yhteystietojen löytämisessä.

Coronarian potilasasiakoordinaattori

 • Johanna Yliräisänen johanna.yliraisanen@coronaria.fi
 • Potilasasiakoordinaattorin tavoittaa maanantaista keskiviikkoon klo 9–15 numerosta 046 920 3534 tai sähköpostitse osoitteesta potilasasiakoordinaattori@coronaria.fi.

Jos asiakas on tyytymätön Coronarian toimipisteessä saamaansa hoitoon tai kohteluun, hänellä on
oikeus tehdä muistutus hoitavaan toimipisteeseen. Muistutuksen voi tehdä yrityksen verkkosivulta
ladattavalla lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjeellä, josta ilmenee, että kyseessä on muistutus.
Muistutuksen voi tehdä erityisestä syystä myös suullisesti, jolloin muistutus kirjataan asianmukaisesti. Lomake lähetetään Coronarian potilasasiakoordinaattorille, joka toimittaa muistutuksen edelleen hoitavan toimipisteen vastuuhenkilölle. Muistutukseen annetaan vastaus kirjallisena. Lisätietoja löydät Coronarian verkkosivuilta.