Kaupungin yläpuolelta otettu ilmakuva.

Coronaria Oy aloittaa pakollisen julkisen käteisostotarjouksensa kaikista Silmäasema Oyj:n osakkeista 5.9.2019

Ajankohtaista

Coronaria Oy
Pörssitiedote
4.9.2019 klo 16:30 EEST

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA ”TÄRKEÄÄ TIETOA”.

Coronaria Oy (”Coronaria” tai ”Tarjouksentekijä”) on 15.8.2019 ja 16.8.2019 tekemillään osakekaupoilla hankkinut yhteensä 1 420 031 Silmäasema Oyj:n (”Silmäasema” tai ”Yhtiö”) osaketta. 

Osakekauppojen myötä Coronarian omistus Silmäasemassa nousi yhteensä 4 615 443 osakkeeseen, mikä vastaa 32,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Coronarian omistuksen ylittäessä 30 prosenttia Silmäaseman osakkeiden tuottamista äänistä Coronarialle on syntynyt arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous Silmäaseman kaikista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (”Ostotarjous”).

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan (”Tarjousasiakirja”). Ostotarjouksen hyväksymisaika alkaa 5.9.2019 klo 9:30 (Suomen aikaa) ja päättyy 26.9.2019 klo 16:00 (Suomen aikaa) (”Tarjousaika”). Tarjouksentekijä varaa itselleen oikeuden pidentää Tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Tarjousasiakirja on saatavilla 5.9.2019 alkaen Coronarian pääkonttorissa, Saaristonkatu 22, 3. kerros, 90100 Oulu, Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttorissa, Eteläesplanadi 22 A, 7. kerros, 00130 Helsinki ja Nasdaq Helsinki Oy:ssä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Tarjousasiakirjan sähköinen versio on saatavilla suomenkielisenä 5.9.2019 alkaen internetissä osoitteissa www.coronaria.fi/ostotarjous ja www.carnegie.se/ostotarjous sekä englanniksi 5.9.2019 alkaen internetissä osoitteessa www.coronaria.fi/tender-offer ja www.carnegie.se/tenderoffer.

Tarjottava vastike on 6,00 euroa käteisenä jokaisesta Silmäaseman osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty (”Tarjousvastike”). Tarjousvastiketta voidaan kuitenkin muuttaa, mikäli ulkona olevien osakkeiden määrä tai laji muuttuu rahastoannin, uudelleenluokittelun, osakkeiden jakamisen (osakesplit), käänteisen jakamisen (reverse split), osakkeiden yhdistämisen tai vaihdon johdosta, tai uuden osakeannin tai muun vastaavan laimentavan vaikutuksen omaavan toimenpiteen seurauksena. 

Arvopaperimarkkinalain (”AML”) 11 luvun 15 §:n mukaan pakollinen ostotarjous voi olla ehdollinen vain tarvittavien viranomaispäätösten saamiselle. Tarjouksentekijän velvollisuus hyväksyä osakkeet, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty, maksettaviksi sekä toteuttaa Ostotarjous on ehdollinen kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen, lupien ja suostumusten, mukaan lukien rajoituksetta mahdollisten kilpailuviranomaisten hyväksyntöjen saamiselle ennen Tarjouksentekijän julkistaman Ostotarjouksen lopullisen tuloksen päivämäärää tai sen päivämääränä AML 11 luvun 18 pykälän mukaisesti. Coronarian arvion mukaan Ostotarjouksen toteuttaminen ei edellytä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. 

Useimpien suomalaisten tilinhoitajien odotetaan lähettävän asiakkainaan oleville Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Silmäaseman osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät ohjeet ja hyväksymislomakkeen. Silmäaseman osakkeenomistajat, jotka eivät saa tällaisia ohjeita tai hyväksymislomaketta tilinhoitajaltaan tai omaisuudenhoitajaltaan, voivat ottaa yhteyttä Evli Pankki Oyj:n puhelimitse +358 9 4766 9573 (arkisin klo 9–16, Suomen aikaa) tai sähköpostilla operations@evli.com saadakseen tarvittavat tiedot ja antaakseen hyväksyntänsä koskien Ostotarjousta. Silmäaseman osakkeenomistajien, joiden osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee antaa hyväksyntänsä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tarjouksentekijä ei lähetä hyväksymislomaketta tai muita Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tällaisille Silmäaseman osakkeenomistajille.

Tarjouksentekijä ilmoittaa Ostotarjouksen alustavan tuloksen arviolta ensimmäisenä (1.) Tarjousajan tai, mikäli Tarjousaikaa on jatkettu tai Tarjousaika on keskeytetty, jatketun tai keskeytetyn Tarjousajan, päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Tarjouksentekijä ilmoittaa lopullisen tuloksen arviolta kolmantena (3.) Tarjousajan tai, mikäli Tarjousaikaa on jatkettu tai Tarjousaika on keskeytetty, jatketun tai keskeytetyn Tarjousajan, päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Lopullista tulosta koskevassa ilmoituksessa vahvistetaan niiden osakkeiden prosenttimäärä, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu.

Tarjouksentekijä voi Suomen lainsäädännön ja muiden soveltuvien lakien tai säännösten sallimissa rajoissa ostaa Silmäaseman osakkeita myös Ostotarjouksen ulkopuolella Nasdaq Helsinki Oy:ssä tai muuten ennen Tarjousajan tai mahdollisen jatketun Tarjousajan tai jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä hinnalla, joka ei ylitä Tarjousvastiketta.

Ostotarjouksen ehdot on liitetty kokonaisuudessaan tähän pörssitiedotteeseen (Liite 1).

Ostotarjouksessa Coronarian taloudellisena neuvonantajana ja Ostotarjouksen järjestäjänä toimii Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori, Evli Pankki Oyj toimii liikkeeseenlaskijan asiamiehenä ja oikeudellisena neuvonantajana Roschier Asianajotoimisto Oy.

LISÄTIETOJA ANTAA:

Teppo Lindén
Toimitusjohtaja
Coronaria Oy
Puh. 0400 684 119
teppo.linden@coronaria.fi

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN ULOTTAMINEN YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJAT VOIVAT HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. OSTOTARJOUSTA EI TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.