Kaupungin yläpuolelta otettu ilmakuva.

Coronaria Oy julkistaa pakollisen ostotarjouksen Silmäasema Oyj:n osakkeista

Ajankohtaista

Coronaria Oy
Pörssitiedote
27.8.2019 klo 9:45 EEST

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA ”TÄRKEÄÄ TIETOA”.

Coronaria Oy (”Coronaria” tai ”Tarjouksentekijä”) on 15.8.2019 ja 16.8.2019 tekemillään osakekaupoilla hankkinut yhteensä 1 420 031 Silmäasema Oyj:n (”Silmäasema” tai ”Yhtiö”) osaketta.

Osakekauppojen myötä Coronarian omistus Silmäasemassa nousi yhteensä 4 615 443 osakkeeseen, mikä vastaa 32,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Coronarian omistuksen ylittäessä 30 prosenttia Silmäaseman osakkeiden tuottamista äänistä Coronarialle on syntynyt arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous Silmäaseman kaikista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (”Ostotarjous”).

Tarjottava vastike on 6,00 euroa käteisenä jokaista Silmäaseman osaketta kohden (”Tarjousvastike”). Tarjousvastike vastaa noin 17,8 prosentin preemiota verrattuna Yhtiön Osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsingissä kuuden (6) kuukauden ajalta ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä ja noin 9,4 prosentin preemiota verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin kolmen (3) kuukauden ajalta ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä. Osakekohtainen Tarjousvastike vastaa noin 7,5 prosentin preemiota verrattuna Yhtiön Osakkeiden päätöskurssiin (5,58 euroa) Nasdaq Helsingissä 15.8.2019 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä.

Coronarian arvion mukaan Ostotarjouksen toteuttaminen ei edellytä kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Tarjouksentekijä tulee julkistamaan tarjousasiakirjan, joka sisältää Ostotarjousta koskevat yksityiskohtaiset ehdot arviolta 5.9.2019.

Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 5.9.2019 ja päättyvän arviolta 26.9.2019, paitsi jos Tarjouksentekijä jatkaa tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Tarjouksentekijä on sitoutunut noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa suositusta suomalaisessa julkisessa ostotarjouksessa noudatettavista menettelytavoista, muutoksineen.

Tarjouksentekijä ei tule korottamaan Ostotarjouksen Tarjousvastiketta tarjousaikana.

Tarjouksentekijä aikoo rahoittaa Ostotarjouksen olemassa olevien kassavarojen ja käyttämättömien myönnettyjen luottojärjestelyiden yhdistelmällä. Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saatavuudelle, eikä Tarjouksentekijä tarvitse kenenkään kolmannen osapuolen suostumusta Ostotarjouksen rahoittamiseksi. Ostotarjouksen rahoitusjärjestelyillä ei ole vaikutusta Silmäaseman liiketoimintoihin tai velvoitteisiin.

Tämän pörssitiedotteen edeltävän kaupankäyntipäivän päättymistilanteen mukaan Tarjouksentekijällä on hallussaan 4 731 116 Silmäaseman osaketta ja ääntä.

Coronaria pidättää oikeuden hankkia Yhtiön osakkeita ennen Ostotarjouksen tarjousajan alkamista, tarjousaikana ja/tai tarjousajan jälkeen julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muutoin.

Ostotarjouksessa Coronarian taloudellisena neuvonantajana ja järjestäjänä toimii Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori, Evli Pankki Oyj toimii liikkeeseenlaskijan asiamiehenä ja oikeudellisena neuvonantajana Roschier Asianajotoimisto Oy.

LISÄTIETOJA ANTAA:

Teppo Lindén
Toimitusjohtaja
Coronaria Oy
Puh. 0400 684 119
teppo.linden@coronaria.fi

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN ULOTTAMINEN YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJAT VOIVAT HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. OSTOTARJOUSTA EI TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.