Kaupungin yläpuolelta otettu ilmakuva.

Coronaria Oy julkistaa velvollisuuden tehdä pakollinen ostotarjous Silmäasema Oyj:n osakkeista

Ajankohtaista

Coronaria Oy
Pörssitiedote
16.8.2019 klo 9:45 EEST

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA ”TÄRKEÄÄ TIETOA”.

Coronaria Oy julkistaa velvollisuuden tehdä pakollinen ostotarjous Silmäasema Oyj:n osakkeista

Coronaria Oy (”Coronaria”) on 15.8.2019 ja 16.8.2019 tekemillään osakekaupoilla hankkinut yhteensä 1 420 031 Silmäasema Oyj:n (”Silmäasema” tai ”Yhtiö”) osaketta. Osakkeista maksettu korkein hinta on ollut 6,00 euroa osakkeelta, mikä on myös korkein Coronarian Silmäaseman osakkeista maksama hinta.

Osakekauppojen myötä Coronarian omistus Silmäasemassa nousee yhteensä 4 615 443 osakkeeseen, mikä vastaa 32,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Coronarian omistuksen ylittäessä 30 prosenttia Silmäaseman osakkeiden tuottamista äänistä Coronarialle syntyy arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous Silmäaseman kaikista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (”Ostotarjous”).

Ennen tehtyjä osakekauppoja Coronaria omisti 3 195 412 Silmäaseman osaketta eli 22,43 prosenttia Silmäaseman kaikista osakkeista. Coronaria on Silmäaseman suurin osakkeenomistaja.

Coronaria tulee tarjoamaan Ostotarjouksessa käteisvastikkeen, joka on 6,00 euroa jokaiselta Silmäaseman osakkeelta. Tarjousvastike on noin 7,5 prosenttia korkeampi suhteessa osakkeen päätöskurssiin Helsingin pörssissä 15.8.2019 eli tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävänä kaupankäyntipäivänä sekä noin 9,4 prosenttia korkeampi kuin Silmäaseman osakkeen ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävän kolmen kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Nasdaq Helsingissä.

Coronarian tavoitteena on aloittaa Ostotarjouksen tarjousaika viimeistään 16.9.2019. Ostotarjous aloitetaan, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan, joka sisältää Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot. Tarjousajan kesto tulee olemaan kolme viikkoa. Coronarian käsityksen mukaan Ostotarjouksen toteuttaminen ei edellytä kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Coronaria pidättää oikeuden hankkia Yhtiön osakkeita ennen Ostotarjouksen tarjousajan alkamista, tarjousaikana ja/tai tarjousajan jälkeen julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muutoin.

”Nyt tehtyjen osakekauppojen myötä Coronarialle tarjoutui mahdollisuus kasvattaa investointiaan hyvin tuntemallaan toimialalla, minkä seurauksena Coronarialle syntyi velvollisuus tehdä pakollinen ostotarjous kaikille Silmäaseman osakkeenomistajille”, toteaa Coronaria Oy:n toimitusjohtaja Teppo Lindén.

Ostotarjouksessa Coronarian taloudellisena neuvonantajana toimii Carnegie Investment Bank AB, Finland Branch, ja oikeudellisena neuvonantajana Roschier Asianajotoimisto Oy.

LISÄTIETOJA ANTAA:

Teppo Lindén
Toimitusjohtaja
Coronaria Oy
Puh. 0400 684 119
teppo.linden@coronaria.fi

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN ULOTTAMINEN YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJAT VOIVAT HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. OSTOTARJOUSTA EI TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.