Neuropsykologiset palvelut

Neuropsykologit ovat psykologeja, jotka ovat jatkokouluttautuneet ja erikoistuneet aivojen ja psyykkisen toiminnan välisiin suhteisiin. Neuropsykologien työskentelyn kohteena on ihmisen tiedon käsittely eli kognitiivinen toiminta, käyttäytyminen, tunne-elämä ja näiden vaikutukset toisiinsa. Neuropsykologisen tutkimuksen ja kuntoutuksen aiheena voivat olla esimerkiksi kehitykselliset oppimisvaikeudet (esimerkiksi lukivaikeus), neuropsykiatriset oireet (esimerkiksi adhd ja autismin kirjon häiriöt) sekä neurologisiin sairauksiin ja onnettomuuksissa saatuihin aivovammoihin liittyvät muutokset kognitiivisessa toimintakyvyssä.

Neuropsykologiset tutkimukset

Neuropsykologisia tutkimuksia tehdään esimerkiksi, kun halutaan kartoittaa

 • > kehityksellisiä oppimisvaikeuksia (lukivaikeus, matematiikan oppimisvaikeus)
 • >kehityksellisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin (autismin kirjon häiriöt, ADHD, Touretten oireyhtymä) liittyviä ominaispiirteitä
 • > neurologisten sairauksien ja vammojen (aivovammat, aivokasvaimet, CP-oireyhtymä, epilepsia) aiheuttamia mahdollisia muutoksia
 • > kuntoutustarpeita tai toteutuneen kuntoutuksen vaikutusta
 • > päivähoidossa tai koulussa tarvittavia tukitoimia

Neuropsykologiaan perehtynyt psykologi suunnittelee tutkimuskokonaisuuden arviointipyynnön perusteella ja asiakkaalle soveltuen. Neuropsykologisessa tutkimuksessa selvitetään taustatietoja sekä lähipiirin havaintoja lapsen tai nuoren toiminnasta, arvioidaan mm. tarkkaavaisuutta ja toiminnanohjausta, muistia, kielellisiä toimintoja, näönvaraista hahmottamista ja tiedonkäsittelyn sujuvuutta. Lisäksi kartoitetaan sosiaalista vuorovaikutusta, tunne-elämää ja käyttäytymistä sekä vireystilan säätelykykyä. Tutkimusten pohjalta psykologi antaa suullisen palautteen sekä kirjoittaa lausunnon jatkosuosituksineen. Lasten ja nuorten tutkimukset tehdään yleensä yhteistyössä päiväkodin tai koulun kanssa.

Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologinen kuntoutus on neuropsykologiaan perehtyneen psykologin antamaa lääkinnällistä kuntoutusta. Kuntoutuksen tavoitteena on lapsen tai nuoren toiminta- ja oppimiskyvyn parantaminen ja ylläpitäminen. Lisäksi kuntoutuksella pyritään tietoa ja tukea antamalla vahvistamaan lapsen / nuoren ja perheen valmiuksia tulla toimeen erityisvaikeuksien kanssa, löytää keinoja korvata niiden aiheuttamia toiminnallisia haittoja ja ylläpitää lapsen myönteistä ja realistista minäkuvaa. Kuntoutukseen liittyy tiivis yhteistyö vanhempien kanssa, opettajien tukeminen ja ohjaus, ja lisäksi järjestetään yhteisneuvotteluita ja konsultaatioita lapsen koulussa tai päivähoidossa kasvatuksellisen kuntoutuksen tukitoimien suunnittelua varten.

Neuropsykologinen kuntoutus voi kohdentua:

 • > tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeuksiin
 • > kielellisiin vaikeuksiin
 • > näönvaraisen hahmottamisen vaikeuksiin
 • > lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen vaikeuksiin
 • > muisti- ja oppimisstrategioiden vaikeuksiin
 • > sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteisiin

Kuntoutuksen pohjana on neuropsykologinen tutkimus, jonka pohjalta laaditaan yksilölliset kuntoutustavoitteet. Neuropsykologista kuntoutusta toteutetaan yksilö- ja ryhmäkuntoutuksena.

Neuropsykologisessa yksilökuntoutuksessa yhden kuntoutusjakson pituus vaihtelee yleensä 15-20 kerran välillä. Jakson päättyessä arvioidaan jatkokuntoutuksen tarve.

Neuropsykologisessa ryhmäkuntoutuksessa kuntoutetaan lasten taitoja ja valmiuksia strukturoidun ohjelman avulla. Ryhmä kokoontuu yleensä alkusyksystä loppukevääseen n. 40-45 kerran jakson ajan. Ryhmissä on 3-5 lasta ja kaksi ryhmänohjaajaa. Lasten ryhmän rinnalla kokoontuu harvajaksoisemmin vanhempainryhmät.

Miten vastaanotolle pääsee?

Neuropsykologin vastaanotolle tullaan useimmiten lääkärin lähetteellä.  Taustalla voi olla myös psykologin arvio, minkä perusteella on todettu erikoistuneen psykologin konsultaation tarve. Neuropsykologiseen kuntoutukseen voi saada maksusitoumuksen kunnan kuntoutustyöryhmältä, erikoissairaanhoidosta tai Kelalta. Vastaanotolle voi tulla myös ilman lähetettä itsemaksavana asiakkaana.


Meiltä myös neuropsykologinen työnohjaus ja konsultaatio ammattilaisille!

Kokeneet neuropsykologimme tarjoavat neuropsykologista työnohjausta sekä konsultaatiopalveluita terveyden- ja sosiaalihuollon sekä oppilashuollon henkilöstölle joko lähipalveluna tai etäohjauksena. Työnohjaus- ja konsultaatiopalvelut räätälöidään tarpeiden mukaisesti.