Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen
nainen nojaa tyopoytaan uupuneena

Työuupumus

Psykologiset palvelut

Työuupumuksen ajatellaan olevan seurausta työssä kuormittumisen aiheuttamasta pitkäkestoisesta työstressistä. Lähes kaikki työntekijät kokevat jossain vaiheessa työuraansa työstressiä ja myös lievät uupumusoireet ovat yleisiä. Työuupumusta ei virallisesti luokitella sairaudeksi, mutta työuupumus voi vaikeutuessaan aiheuttaa merkittävää inhimillistä kärsimystä ja laskea huomattavasti henkilön työ- ja toimintakykyä. Pitkittyessään työuupumus myös altistaa työntekijän muun muassa masennukselle, ahdistuneisuudelle ja unihäiriöille.

Mistä tunnistaa työuupumuksen?

Työuupumukselle tunnusomaista on voimakas väsymys, kyynistynyt suhtautuminen työtä kohtaan ja ammatillisen itsetunnon heikentyminen. Mikäli kokee pidempiaikaisesti voimakasta uupumusta ja väsymystä, aiemmin merkitykselliseltä tuntunut työ alkaa menettää merkitystään sekä luottamus omaan kykyyn selviytyä työstä heikkenee, on syytä epäillä työuupumusta. Työuupumuksesta kärsivä tuntee usein hukkuvansa työhön, kokee riittämättömyyden tunteita ja univaikeuksia sekä kokee työn ja vapaa-ajan sekoittuvan toisiinsa. Työuupumuksesta kärsivä saattaa löytää itsensä pohtimasta irtisanoutumista ja jopa alan vaihtoa, vaikka olisi aiemmin kokenut työn mielekkääksi ja tärkeäksi.

Työuupumuksen hoito

Työuupumuksen varhainen tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Epäillessä työuupumusta on hyvä keskustella oman esimiehen kanssa keinoista vähentää työstä aiheutuvaa kuormitusta, koska työuupumuksen hoitaminen vaatii usein vähintäänkin väliaikaisia muutoksia työssä, työnkuvassa tai työolosuhteissa. Lisäksi on tärkeää pohtia omia stressinhallinta – ja palautumiskeinoja ja kiinnittää erityistä huomiota unen riittävyyteen, ruokavalioon sekä liikunnan ja ulkoilun säännöllisyyteen. Lisäksi on hyvä, että vapaa-ajalla on mielekästä tekemistä, eikä työ kohtuuttomasti kuormita vapaa-aikaa. Tyytyväisyys elämän eri osa-alueisiin lisää merkittävästi psyykkisiä voimavaroja ja tukee näin ollen myös työssä jaksamista.

Milloin hakeutua avun piiriin?

Mikäli tunnistaa itsessään työuupumusoireita, on esimiehen kanssa keskustelemisen lisäksi hyvä olla varhaisessa vaiheessa yhteydessä myös työterveyshuoltoon.  Työuupumuksen hoitaminen on tehokkainta työntekijän, esimiehen ja työterveyshuollon yhteistyössä. On tärkeää, että työntekijä saa tukea työkuormituksen vähentämiseen sekä psyykkisten voimavarojen vahvistamiseen ja stressinhallintakeinojen löytämiseen.


vasynyt mies nojaa kateensa

Työuupumukseen on saatavissa apua

Tule tunnin mittaiseen alkukartoitukseen, jossa keskustellaan mm. oireiden ilmenemisestä arjessa, elämäntilanteesta, itsehoitokeinoista sekä mahdollisista hoitovaihtoehdoista. Keskustelun pohjalta sinulle laaditaan selkeä jatkosuunnitelma.

Varaa aika soittamalla 010 525 8801. Alkukartoituksen kesto on 60  min./110 euroa.

Katso toimipaikat