Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen
Naispsykiatri ja naisasiakas istuvat ja keskustelevat.

Neuropsykologia

Toiminta- ja oppimiskyvyn parantamista ja ylläpitämistä

Neuropsykologi on psykologi, joka on jatkokouluttautunut ja erikoistunut aivojen ja psyykkisen toiminnan välisiin suhteisiin. Neuropsykologin työskentelyn kohteena on ihmisen tiedon käsittely eli kognitiivinen toiminta, käyttäytyminen, tunne-elämä ja näiden vaikutukset toisiinsa.

Neuropsykologisen tutkimuksen ja kuntoutuksen aiheena voivat olla esimerkiksi kehitykselliset oppimisvaikeudet (esimerkiksi lukivaikeus), neuropsykiatriset oireet (esimerkiksi ADHD ja autismin kirjon häiriöt) sekä neurologisiin sairauksiin ja onnettomuuksissa saatuihin aivovammoihin liittyvät muutokset kognitiivisessa toimintakyvyssä.

Milloin neuropsykologin tutkimuksiin

Neuropsykologisia tutkimuksia tehdään esimerkiksi, kun halutaan kartoittaa

 • kehityksellisiä oppimisvaikeuksia (lukivaikeus, matematiikan oppimisvaikeus)
 • kehityksellisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin (autismin kirjon häiriöt, ADHD, Touretten oireyhtymä) liittyviä ominaispiirteitä
 • neurologisten sairauksien ja vammojen (aivovammat, aivokasvaimet, CP-oireyhtymä, epilepsia, MS-tauti) aiheuttamia mahdollisia muutoksia
 • kuntoutustarpeita tai toteutuneen kuntoutuksen vaikutusta
 • päivähoidossa tai koulussa tarvittavia tukitoimia
 • työikäisen asiakkaan työkykyä

Näin neuropsyko­loginen tutkimus etenee

Liikkeelle arviointipyynnöstä

Neuropsykologiaan perehtynyt psykologi suunnittelee tutkimuskokonaisuuden arviointipyynnön perusteella ja asiakkaalle soveltuen.

Neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologisessa tutkimuksessa selvitetään taustatietoja ja lähipiirin havaintoja asiakkaan toiminnasta, arvioidaan mm. tarkkaavaisuutta ja toiminnanohjausta, muistia, kielellisiä toimintoja, näönvaraista hahmottamista ja tiedonkäsittelyn sujuvuutta.

Lausunto jatkosuosituksineen

Lisäksi kartoitetaan sosiaalista vuorovaikutusta, tunne-elämää ja käyttäytymistä sekä vireystilan säätelykykyä. Tutkimusten pohjalta psykologi antaa suullisen palautteen sekä kirjoittaa lausunnon jatkosuosituksineen. 

Lasten ja nuorten tutkimukset tehdään yleensä yhteistyössä päiväkodin tai koulun kanssa.

Neuropsyko­loginen kuntoutus voi kohdentua

 • tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeuksiin
 • kielellisiin vaikeuksiin
 • näönvaraisen hahmottamisen vaikeuksiin
 • lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen vaikeuksiin
 • muisti- ja oppimisstrategioiden vaikeuksiin
 • toiminnan suunnittelun ja ongelmanratkaisukyvyn vaikeuksiin
 • muistivaikeuksiin
 • sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteisiin

Kuntoutuksen pohjana on neuropsykologinen tutkimus, jonka perusteella laaditaan yksilölliset kuntoutustavoitteet. Neuropsykologista kuntoutusta toteutetaan yksilö- ja ryhmäkuntoutuksena.

Neuropsykologisessa yksilökuntoutuksessa yhden kuntoutusjakson pituus vaihtelee yleensä 15–20 kerran välillä. Jakson päättyessä arvioidaan jatkokuntoutuksen tarve.

Nuori tyttö kirjoittaa pöydän ääressä.

Kohti parempaa toiminta- ja oppimiskykyä

Neuropsykologinen kuntoutus on neuropsykologiaan perehtyneen psykologin antamaa lääkinnällistä kuntoutusta. Kuntoutuksen tavoitteena on asiakkaan toiminta- ja oppimiskyvyn parantaminen ja ylläpitäminen. Lisäksi kuntoutuksella pyritään tietoa ja tukea antamalla vahvistamaan asiakkaan ja perheen valmiuksia tulla toimeen erityisvaikeuksien kanssa, löytää keinoja korvata niiden aiheuttamia toiminnallisia haittoja ja kohentaa elämänlaatua.


Lapset istuvat pöydän ääressä ja pöydällä on kyniä ja paperia.

Lapsille neuropsykologin yksilö- ja ryhmäkuntoutusta

Lapsille tarjotaan yksilökuntoutuksen lisäksi neuropsykologista ryhmäkuntoutusta, jossa kuntoutetaan lasten taitoja ja valmiuksia strukturoidun ohjelman avulla. Ryhmä kokoontuu yleensä alkusyksystä loppukevääseen n. 40–45 kerran jakson ajan. Ryhmissä on 3–5 lasta ja kaksi ryhmänohjaajaa. Lasten ryhmän rinnalla kokoontuu harvajaksoisemmin vanhempainryhmät.

Naispsykologi ja nuori hymyilevä miesasiakas keskustelevat pöydän ääressä, psykologilla kynä kädessä.

Neuropsyko­logista työnohjausta ja konsultaa­tio­pal­veluita

Kokeneet neuropsykologimme tarjoavat neuropsykologista työnohjausta ja konsultaatiopalveluita terveyden- ja sosiaalihuollon sekä oppilashuollon henkilöstölle joko lähipalveluna tai etäohjauksena. Työnohjaus- ja konsultaatiopalvelut räätälöidään tarpeiden mukaisesti.

Kädet kirjoittamassa kannettavalla tietokoneella.

Miten neuropsykologin vastaanotolle pääsee

Neuropsykologin vastaanotolle tullaan useimmiten lääkärin lähetteellä. Taustalla voi olla myös psykologin arvio, minkä perusteella on todettu erikoistuneen psykologin konsultaation tarve. Neuropsykologiseen kuntoutukseen voi saada maksusitoumuksen kunnan kuntoutustyöryhmältä, erikoissairaanhoidosta tai Kelalta. Vastaanotolle voi tulla myös ilman lähetettä itsemaksavana asiakkaana.