nainen ja poikalapsi tietokoneella kotona taustalla muu perhe

Etäkuntoutus on tullut jäädäkseen

EtäkuntoutusPuheterapia

Etäkuntoutus on yleistynyt aiempina vuosina pikkuhiljaa. Vielä viime vuonna moni terapeutti suhtautui etäkuntoutukseen epäileväisesti. Vuosi 2020 muutti tilanteen ja kuluvan vuoden lopussa on moni terapeutti laajentanut osaamistaan myös etäkuntoutukseen. Tulevaisuuden etäkuntoutus on kuitenkin paljon enemmän kuin vain videovälitteistä terapiaa.

Coronarialla on kokemusta etäpalveluiden toteuttamisesta eri palveluissa jo useiden vuosien ajalta. Etäkuntoutukseen on Coronarialla vuosien aikana luotu toimivat prosessit, etsitty soveltuvat alustat ja tehty sähköisiä terapiamateriaaleja. Kokemus ja toimivat käytänteet olivat kullanarvoisia, kun koronapandemian vuoksi melkein kaikki Coronarian kuntoutuspalveluiden terapeutit siirtyivät poikkeusolojen myötä toteuttamaan etäkuntoutusta lähes yhdessä yössä.

VERKKU, uusi etäkuntoutusmalli - silta arkeen

Parhaat ideat harvoin syntyvät pakotettuna ja innovaatiot paineen alla. Etäkuntoutuksen kehittämistä onkin Coronarialla toteutettu pitkäjänteisesti. Etäkuntoutuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä on tärkeintä huomioida asiakas ja hänen tarpeensa. Millainen kuntoutus palvelee parhaiten kutakin asiakasta? Miten saada asiakas ja erityisesti hänen lähiympäristönsä osallistumaan aktiivisesti kuntoutukseen? Etäkuntoutus on parhaimmillaan yksi keino terapeutin valikoimassa, jota hyödyntää soveltuvien asiakkaiden kanssa.

Vuoden 2019 alussa alkoi Coronarian kuntoutuspalveluissa verkkokuntoutuksen kehittämisprojekti. Tavoitteena oli kehittää ajasta ja paikasta riippumaton etäkuntoutuksen malli, joka lisäisi kuntoutuksen intensiteettiä. Ajatus on tukea asiakasta ja hänen lähiyhteisöään ottamaan omassa arjessaan vastuuta kuntoutumisesta ja harjoittelusta. Sähköiseen asiointiin ja yhteistyöhön asiakkaiden ja perheiden kanssa etsittiin samalla tietoturvallinen ja monikäyttöinen alusta.

Coronarian oma VERKKU-verkkokuntoutuksen malli kehitettiin aluksi puheterapian näkökulmasta, mutta malli soveltuu muihinkin terapialajeihin. Usein osa asiakkaan terapiajaksosta kannattaa toteuttaa verkkokuntoutuksena. VERKKU-verkkokuntoutuksessa asiakas tekee terapeuttinsa ohjaamat harjoitteet omaan tahtiin omassa luonnollisessa ympäristössään. Asiakkaan lähiympäristö osallistuu tiiviisti harjoittelun tukemiseen. Harjoitteita tehdään videoituina ja sähköisinä tehtävinä. Asiakas, terapeutti ja asiakkaan lähiympäristön henkilöt ovat yhteydessä tietoturvallisella alustalla videoiden ja viestien avulla. Terapeutti arvioi harjoitteet ja seuraa asiakkaan edistymistä ja antaa hänelle palautetta osana etäterapiaa.

Sisällöntuotanto – luovuuden leikkikenttä

VERKKU-projektissa suunniteltiin ja rakennettiin laaja puheterapian sähköinen materiaalikirjasto. Aluksi kartoitettiin Coronarian puheterapeuttien kokemuksia siitä, mitä aihealueita puheterapiassa useimmiten kuntoutetaan. Esiin nousivat vahvasti äänteiden harjoittelu, puhemotoriikan kuntoutus sekä kerrontataitojen, sana- ja käsitevaraston ja puheen ymmärtämisen harjoittelu. Myös puhetta tukevia ja korvaavia keinoja harjoitellaan hyvin usein puheterapiassa. VERKKU-materiaaleja suunniteltiin siis juuri näihin osa-alueisiin.

Sähköinen materiaali sisältää verkkokursseja terapiassa harjoitelluista yli 20 osa-alueesta. Kurssien avulla jaetaan tietoa harjoiteltavista taidoista ja ohjataan miten harjoitella taitoja kotona. Verkkokursseja varten kuvattiin kymmeniä ohjevideoita ja tehtiin animaatioita. Lisäksi tehtiin yli 100 terapiassa käytettävää sähköistä peliä. Peleissä seikkailee VERKKU-pupu, joka johdattaa pelaajan etsimään ja harjoittelemaan uusia sanoja, kuuntelemaan tarkasti ja toimimaan ohjeiden mukaan sekä opettelemaan uusia äänteitä. Kiitos erityisesti Marika Ollikaiselle VERKKU-materiaalien toteutuksesta sekä kaikille VERKKU-materiaalien suunnitteluun osallistuneille Coronarian puheterapeuteille.

Suunnittelusta käytäntöön

Verkkokuntoutusta ja VERKKU-materiaaleja on päästy kokeilemaan puheterapiassa ensimmäisten yhteistyökuntien kanssa. Puheterapia-asiakkaiden terapiajaksoista osa on toteutunut videovälitteisesti etäkuntoutuksena ja osa VERKKU-verkkokuntoutuksena. Alustavat tulokset ovat lupaavia. Asiakkaat ovat hyödyntäneet materiaaleja ja videoiden lähettäminen omatoimisesta harjoittelusta on onnistunut. Terapeutit ovat kokeneet verkkokuntoutuksen ja sähköisten materiaalien tuovan vaihtelua työarkeen.

Verkkokuntoutus on uusi tapa toimia ja vaatii lähiympäristöltä enemmän osallistumista kuin tällä hetkellä on ehkä totuttu. Terapiajakson alussa tuleekin lähiympäristön roolia painottaa selvästi, jotta tavoitteisiin päästään. Tärkeän huomion nosti esiin eräs terapeutti sanoessaan: ”vuorovaikutuksen merkitys ei häviä mihinkään VERKKUa toteuttaessa”. Videon kautta etäkäynneillä tai kasvokkaisessa kuntoutuksessa luodaan pohja vuorovaikutukselle, joka kantaa myös verkkokuntoutukseen.

Verkkokuntoutus saa vähitellen jalansijaa etäkuntoutuspalveluiden joukossa. Jatkossa sitä laajennetaan myös osaksi kasvokkain tapahtuvia terapiajaksoja. Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää Coronarian VERKKU-mallista ja sen toteuttamisesta, ole yhteydessä etäkuntoutuksen koordinaattori Minna Erikseniin (minna.eriksen@coronaria.fi).

Kirjoittaja:
Helena Sandvik, puheterapeutti, VERKKU-projektipäällikkö (vanhempainvapaalla)