nainen kuulokkeet päässä tietokoneella

Työharjoittelussa etäpuheterapian parissa

Puheterapia

Olen Sanni Lahti, vastavalmistunut puheterapeutti Helsingistä. Olin jo opintojeni aikana Coronarialla töissä valmistamassa terapiamateriaalia yrityksen puhe- ja toimintaterapeuteille. Koska Coronarian työntekijät ja toimintatavat tulivat näiden parin vuoden aikana tutuiksi, päätin jäädä yritykseen myös logopedian opintoihini kuuluvaan loppuharjoitteluun.

Harjoitteluni aikana pääsin tutustumaan sekä lähi- että etäpuheterapian maailmaan. Minulla oli yhteensä kymmenisen asiakasta, joista puolet olivat lähi- ja puolet etäpuheterapia-asiakkaita. Asiakkaitteni haasteet olivat hyvin erilaisia. Sain harjoitteluni aikana kuntouttaa lapsia, joilla oli erilaisia äänteellisiä pulmia, sananlöytämisen ja puheen ymmärtämisen vaikeuksia, puheen sujuvuuden häiriöitä, niukat kerrontataidot ja heikko fonologinen tietoisuus. 

Harjoitteluviikkoni koostuivat asiakastapaamisista, puheterapioiden suunnittelusta, kirjallisista töistä, muiden puheterapeuttien työn seuraamisesta, tiimipalavereista, työnohjauksesta ja yhteistyöstä lasten lähiympäristöjen kanssa.

Materiaalit kuntoon

Kun vertaan etä- ja lähipuheterapian toteuttamista, koen, että etäkäyntejä piti suunnitella vähän enemmän. Harjoitukset piti lähettää etukäteen etäavustajalle, joka puolestaan tulosti materiaalit asiakkaita varten. Joitakin kuntoutusmateriaaleja oli myös tarpeen vähän muokata etäkuntoutukseen soveltuvaksi, mikä vei oman aikansa. 

Etäpuheterapiaan soveltuvia harjoituksia löytyi kyllä runsaasti Coronarian materiaalipankeista, mutta usein niiden ideoiminen oli niin hauskaa, että siihen käytti mielellään hetkisen aikaa. Joidenkin lasten kohdalla etäpuheterapiassa piti myös varata enemmän aikaa tutustumisvaiheeseen, kun puheterapeutti näkyikin ainoastaan kuvaruudulla. Toisaalta tämä oli hyvin yksilöllistä, ja joillekin lapsille työskentely ruudun välityksellä vaikutti olevan hyvin luontevaa alusta lähtien.

Etäpuheterapia säästää aikaa

Etäpuheterapian toteutuksessa oli monia hyviä puolia. Sen toteutus oli omasta mielestäni jopa selkeämpää kuin lähipuheterapian toteutus. Kaikki omat materiaalini olivat sähköisessä muodossa, ja omista kansioistani pystyin helposti tarkistamaan, mitä asiakkaan kanssa tehtiinkään viimeksi.  

Yhteistyö vanhempien kanssa sujui erityisen luontevasti. Koska vanhemmat toivat lapsensa etävastaanotolle, he saattoivat olla läsnä koko puheterapiakerran ajan tai ainakin osan siitä. Näin he pääsivät kuntoutukseen eri tavalla mukaan kuin esimerkiksi päiväkotiin toteutettavassa puheterapiassa. Kun potilasturvallisuudesta piti huolen, etäpuheterapiaa pystyi toteuttamaan mistä tahansa, myös omasta kodista. Ruuhkaisella pääkaupunkiseudulla tämä säästi hurjasti aikaa, ja toisaalta näin aikaa vapautui muihin töihin. Yleisesti etäpuheterapian toteutus lisää myös alueellista tasa-arvoa, koska se mahdollistaa kuntoutuksen sellaisilla alueilla, joissa puheterapeuteista on kova pula. 

Puheterapeuttina ei ole koskaan valmis 

Sain harjoitteluni aikana mielestäni hyvän yleiskuvan siitä, minkälaista puheterapeutin työ on yksityisellä sektorilla. Koska asiakkainani oli hyvin erityyppisiä lapsia, opin suuntaviivoja erilaisten äänteellisten ja kielellisten pulmien kuntoutukseen. Oppimiseen sain erittäin hyvää tukea ja ohjausta sekä ohjaajiltani että oman tiimini terapeuteilta. 

Toisaalta minulle konkretisoitui myös se, että minulla on vielä paljon opittavaa. Uskon kuitenkin, että harjoittelussani saamani pohjan päälle on hyvä lähteä rakentamaan lisää tietoa ja taitoa. Tämä on ehkäpä myös koko puheterapeutin työn suola: puheterapeuttina ei ole koskaan valmis, vaan itseään voi ja pitää kehittää koko ajan. 

Kiinnostuin harjoitteluni myötä erityisesti etäpuheterapiasta ja aloitinkin valmistuttuani työt Coronarialla etäpuheterapeuttina. Vaikka olen edellä käynyt läpi joitakin lähi- ja etäpuheterapian eroja, haluan vielä lopuksi mainita oivalluksesta, minkä tein harjoitteluni aikana. Oikeastaan lähi- ja etäpuheterapia eivät eroa toisistaan mitenkään merkittävällä tavalla. Terapeuttina työskentely on hyvin saman tyyppistä riippumatta siitä, tapaako asiakkaan kasvotusten vai kuvaruudulla. Ainoastaan käytettävä menetelmä on erilainen.

Etäkuntoutus on tutkimusten mukaan vähintäänkin yhtä vaikuttavaa kuin perinteinen kasvokkain tapahtuva kuntoutus. Lue lisää.