Kuuntelemme ja kuntoutamme

Ammatillinen kuntoutus

Pitkittyneen työttömyyden taustalla on usein monialaisia ongelmia, joiden kanssa ihminen on jäänyt yksin. Miten vaikeasti työllistyviä voitaisiin tukea kuntoutuksen keinoin takaisin työelämään?

Mitä sinulle kuuluu?

Kysymys, mitä ei riittävästi kuule ja kuinka iso merkitys kuulluksi tulemisella on meille jokaiselle. Pitkään työttömien parissa työtä tehneenä kaipasin hyvin usein kuntoutuksellista tukea ihmisten tilanteiden parantamiseksi.

Kuntoutuksen keinoin vahvistetaan ihmisten toimintakykyä voimavarakeskeisesti. Kuntoutus on aina tavoitteellista ja yksilölliset tarpeet huomioon ottavaa. Onnekseni pääsin Coronarian kuntoutuspalveluiden kehitystiimiin, jossa kuntoutuksen merkitys vaikeasti työllistyvien työllisyyden parantamisessa nähtiin mahdollisuutena.

Asiakaskohtaamisissa kuulluksi tulemisen merkitys on korostunut selkeästi. Asiakkaan tullessa tapaamisellemme minulla ei hänestä ollut muuta tietoa kuin nimi ja puhelinnumero.

Tapaamisellamme keskustelemme ihmisen koko holistisesta ympäristöstä ja asiakas saa kertoa haluamassaan laajuudessa tilanteestaan. Olen yllättynyt ihmisten luottamuksesta ja avoimuudesta kertoa omista rankoistakin taustoistaan. Palautteena olen saanut kuulla kiitoksen siitä, kun joku haluaa ymmärtää kokonaisuuden.

Kuuleminen ja kuntoutus toimii

Asiakaskohtaamisissa esille on noussut hyvin erilaisia tarpeita kuntoutuksen näkökulmasta. Noin 40-vuotias henkilö ohjautui kunnan työllisyyspalveluiden kautta Sauma-palveluun. Asiakkaan toimintakyky oli alentunut mm. kovien kipujen vuoksi niin paljon, että kunnalta oli tehty palvelutarpeen arviointi kotipalveluista. Asiakas oli ollut noin 10 vuotta työttömänä. Kivut hallitsivat asiakkaan arkea.

Asiakkaalle tehtiin monialainen kartoitus, missä ilmeni toimintakyvyn haasteita. Asiakas ohjautui palvelupolullaan mm. fysioterapeutin työ- ja toimintakyvyn arviointiin.

Fysioterapeutti suoritti laajan toimintakyvyn arvion ja suositteli jatkotoimenpiteitä kuntoisuuden parantamiseksi jatkofysioterapiaan sekä laitoskuntoutusjaksolle.

Asiakas otti myöhemmin yhteyttä kunnan palveluohjaajaan ja kertoi kipujensa hävinneen 90 % ja että hän oli myös aktivoitunut arkitoiminnoissaan. Asiakas pääsi laitoskuntoutusjaksoille. Asiakkaan seuraavana tavoitteena on kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen työhön paluun tukemiseksi.

Vakaan pohjan rakentamista

Sauma-palvelumme monialaisessa alkukartoituksessa asiakasta kuullaan ja tilaa annetaan asiakkaan omalle kokemukselle omasta kokonaistilanteestaan. Luottamuksellisen suhteen rakentuminen heti ensitapaamisella luo hyvän pohjan tulevien tavoitteiden asettamiselle. Ihmisille on tärkeää olla oman suunnitelmansa keskiössä. Tällöin tavoitteisiin sitoutuminen ja motivoituminen onnistuu paremmin.

Kuntoutuksen moniammatillisten asiantuntijoiden tuella asiakas saa juuri hänen tilanteessaan tällä hetkellä eniten tarvitsemansa tuen. Jokaisella askeleella asiakas etenee kohti työllistymisen mahdollisuutta, mutta samalla rakennetaan vakaata pohjaa, joka tukee elämän aalloissa pitkälle tulevaisuuteen.

Kuntoutuksen ottaminen osaksi vaikeasti työllistyvien palveluita on väistämätöntä, mikäli haluamme vaikuttavuutta. Jokaisella ihmisellä on oikeus saada mahdollisuus kuntoutua työhön tai opiskelemaan.

Mikäli työkykyä ei ole lainkaan jäljellä, on asiakkaan saatava tuoreet lausunnot työ- ja toimintakyvystään Kantaan, josta ne ovat saatavilla tarvittaessa suunnitelmien ja hakemusten tueksi sairasloman tai eläkkeen hakua varten. Jokaiselle on oikea polku! 

Marja-Leena Päkkilä,
työllistymisen asiantuntija, Coronaria Kuntoutuspalvelut