Fysioterapiasta aktiivisuutta senioreiden arkeen

Ikääntyminen tuo mukanaan muutoksia kehossa. Painoa kertyy helpommin ja lihasmassa on pienentynyt jo 50-vuotiaalla. Luumassa alkaa heikentymään 40 vuoden ikäisillä, kun menetetyn luumassan tilalle ei enää muodostu uutta luukudosta samassa suhteessa.

Mielialanvaihteluja voi esiintyä useammin ja masennus voi alkaa vaikuttamaan arkeen, elämiseen ja osallistumiseen. Myös muistamisen ongelmat voivat heikentää toimintakykyä merkittävästi.

Liikkumisen, lihasvoiman ja toimintakyvyn heikentyminen voi vaikuttaa seniorin itsenäiseen suoriutumiseen ja näön heikentyessä kaatumisriski kasvaa. Kaatumispelon ja liikkumisongelmien lisääntyessä iäkäs ihminen helposti myös kokee yksinäisyyttä, kun sosiaaliset tapaamiset ja kodin ulkopuoliset tapaamiset vähenevät.

Liike on lääke

Liikunnan avulla pyritään mahdollistamaan seniorin aktiivinen, itsenäinen ja laadukas elämä mahdollisimman pitkään. Liikunnalla on myös seniorin sosiaalista vuorovaikutusta, mielen vireyttä ja muistia edistävä vaikutus.

Parempi kunto edesauttaa nopeampaa toipumista tapaturman tai sairastumisen jälkeen. Fyysisen kunnon kehittäminen kannattaakin aloittaa ennaltaehkäisevästi.

Usein senioreiden liikkumiskyvyn ongelmat johtuvat jalkojen lihasvoimien ja tasapainon heikkoudesta. Liikkumiskyvyn ongelmat puolestaan lisäävät palveluiden tarvetta.

Paremmalla jalkojen lihasvoimalla, tasapainolla ja ketteryydellä on kaatumistapaturmia ehkäisevä vaikutus. Lisäksi parempi lihasvoima ja tasapaino rohkaisevat liikkumaan enemmän ja osallistumaan aktiivisemmin oman arjen hoitamiseen.

Vanhempi nainen jumppaa fysioterapeutin kanssa

Syitä ikääntyvän toimintakyvyn heikentymiselle:

• Lihasvoiman heikentyminen
• Notkeuden ja liikkuvuuksien rajoittuminen
• Kipujen ja kolotusten lisääntyminen
• Aineenvauhdunnan hidastuminen
• Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
• Hengitys- ja verenkiertoelimistön vaivat
• Näkövaikeudet
• Kaatumisen pelko ja sitä kautta fyysisen aktiivisuuden vähentyminen

Coronarian SenioriFysioterapiassa tarjoamme asiakkaillemme toimintakykyä ylläpitävää, kuntoutumista edistävää sekä ennaltaehkäisevää fysioterapiaa yksilö- ja ryhmäkuntoutuksena toimipaikoissamme tai asiakkaan kotona. Fysioterapiajakson alussa fysioterapeutti tekee alkukartoituksen, mikä sisältää liikkumis- ja toimintakyvyn kokonaisvaltaisen kartoittamisen haastattelemalla ja havainnoimalla sekä fysioterapeuttisia arviointimenetelmiä hyödyntäen.

Tämän pohjalta sovitaan yhdessä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa terapiajakson tavoitteet sekä käytettävät terapeuttiset menetelmät. Kuntoutuksen vaikuttavuutta seurataan yhdessä sovituilla mittareilla kuntoutusjakson aikana.

Asiakkaan oma aktiivisuus kuntoutusprosessissa on kuntoutumisen kannalta erittäin tärkeää. Fysioterapeuttimme ohjaavat asiakkaalle itsenäisesti toteutettavia harjoituksia ja tukevat asiakasta ja hänen lähiyhteisöään toimimaan kuntoutumista edistävällä tavalla arjessa.

Toimintamme tavoitteena on mahdollistaa ikääntyvien ja muistisairaiden mahdollisimman hyvä elämänlaatu, aktiivinen rooli ja sujuva arki omassa elinympäristössään.

Fysioterapian hyödyt

• Lisää lihasvoimaa
• Luuston ja nivelten hyvinvointi
• Tasapainon kehittyminen
• Liikkuvuuden ja notkeuden lisääntyminen
• Kivun lievitys
• Liikunnan suunnittelu yksilöllisesti kuntoutujan lähtökohdat huomioiden
• Vaikuttaa myönteisesti muistin säilymiseen ja hidastaa muistin heikkenemistä

Tutustu lisää SenioriFysioterapia-palveluihimme!