Vaaleahiuksinen nuori nainen ja vanhempi nainen hymyilevät päät vierekkäin. He ovat ulkona kesällä.

Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai muun läheisen henkilön avulla.
Palveluohjauksessa annetaan tietoa ikäihmisten hyvinvointia edistävistä toiminnoista ja palveluista. Ohjaaja tarjoaa iäkkäille ja heidän omaisilleen henkilökohtaista neuvontaa, tietoa ja tukea kysymyksissä, jotka koskevat ikäihmisten henkilöiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena on tukea ikäihmisten toimintakykyä ja itsenäistä asumista.

Yhteystiedot

Tarja Kontio
Palveluohjaaja/terveydenhoitaja
p. 040 8012 305
tarja.kontio@lapha.fi  

Kun perheessä herää kysymys mahdollisesta omaishoitotilanteesta, ota yhteyttä ja kysy mahdollisuuksista saada apua ja tukea.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Se on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää sitä varten varaamiensa määrärahojen rajoissa. Kunta tekee päätöksen omaishoidon tuesta ja siihen sisältyvistä palveluista.

Kunta ja omaishoitaja tekevät omaishoidon tuesta omaishoitosopimuksen. Sopimuksen liitteeksi kunta, hoidettava ja omaishoitaja laativat yhdessä hoito- ja palvelusuunnitelman hoidettavalle. Hoidettavalle omaishoidon tuki sisältää hoidon, hoito- ja palvelusuunnitelmassa määriteltävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja omaishoitajan vapaan ajaksi annettavat palvelut. Omaishoitajalle tukeen sisältyy hoitopalkkio, vapaa, jos hoito on sitovaa, eläke- ja tapaturmavakuutus ja sosiaalipalvelut.