Naislääkäri ja vanhempi nainen katsovat toisiaan hymyillen vastaanotolla.

Vuodeosasto

Hoidamme akuuttia ja geriatrista kuntoutusta sekä tilapäistä sairaanhoitoa tarvitsevia potilaita. Hoitoon hakeudutaan lääkärin vastaanoton kautta. Lisäksi potilaita tulee jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta.

Yhteystiedot

Palveluvastaava
Marja Ollila
puh. 040 801 2379
marja.ollila@coronaria.fi

Sairaanhoitajat
puh. 040 801 2337

Potilaspuhelin
puh. 040 801 2318

Posion terveyskeskuksen vuodeosasto tarjoaa perusterveydenhuollon sairaalahoitoa. Potilaat tulevat osastolle lääkärin lähetteellä erikoissairaanhoidosta, terveyskeskuksen akuuttivastaanotolta tai lääkärien vastaanotoilta.

Potilaan voinnin tiedustelut pyydämme tekemään potilaalta itseltään, tai klo 13-15 välisenä aikana numerosta: 040 801 2337
Toivomme, että potilaan omaiset sopivat keskenään, kuka toimii yhteyshenkilönä osastolle ja välittää tiedon muille.

Vuodeosaston tarkoituksena on tarjota lyhytaikaista sairaalahoitoa. Osaston toimintaperiaatteena on omatoimisuutta tukeva ja kuntoutumista edistävä hoitotyö. Potilaat pyritään kotiuttamaan heti sairaalahoidon tarpeen päätyttyä.

Tietojen antamiseen vaaditaan potilaan lupa. Toivomme, että potilaan omaiset sopivat keskenään, kuka toimii yhteyshenkilönä osastolle ja välittää tiedon muille. Omaiset ja läheiset voivat osallistua hoitoon ja hoitoneuvotteluihin potilaan suostumuksella.

Iltaisin ulko-oven sulkeuduttua sisään pääsee soittamalla pääoven ovikelloa.

Saattohoitoon osallistuva omainen voi olla potilaan luona vapaasti ja hänelle voidaan järjestää yöpyminen ja pidempiaikainen olo saattohoidettavan luona.

Kotiutumiset osastohoidosta tapahtuvat pääsiassa iltapäivällä klo 13.00 jälkeen.

TIETOA VUODEOSASTON KÄYTÄNNÖISTÄ

Vierailuajat ja osallistuminen hoitoon

Noudatamme vierailujen suhteen Lapin sairaanhoitopiirin ohjetta: Omaisten vierailut sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.
Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, mikäli vierailija ja potilas käyttää kirurgista suunenäsuojaa, huolehtii käsidesinfektiosta ja pitää turvaväliä.
Henkilökunta ohjeistaa vierailijoita edellä mainittujen ohjeiden toteuttamisesta.

Pyydämme myös huomioimaan sen, että osastolle ei voi tuoda tuoksuvia kukkia.

Ulko-ovet suljetaan klo 16.00, jonka jälkeen sisään pääsee soittamalla ovikelloa.

Saattohoitoon osallistuva omainen voi olla potilaan luona vapaasti ja hänelle voidaan järjestää yöpyminen ja pidempiaikainen olo saattohoidettavan luona.

Voinnin tiedustelut

Potilaan voinnin tiedustelut pyydämme tekemään potilaalta itseltään, tai klo 13-15 välisenä aikana numerosta: 040 801 2337

Toivomme, että potilaan omaiset sopivat keskenään, kuka toimii yhteyshenkilönä osastolle ja välittää tiedon muille. Omaiset ja läheiset voivat osallistua hoitoon ja hoitoneuvotteluihin potilaan suostumuksella.

Osastonlääkäri

Osastonlääkäri käy kunkin potilaan luona lääketieteellisen seurannan vaatimalla tiheydellä. Hoidon etenemisestä saa tietoa hoitajilta. Omainen saa yhteyden lääkäriin tarvittaessa hoitajien kautta esimerkiksi jättämällä soittopyynnön.

Potilaiden ruokailuajat

Aamupala                  klo 7.30

Lounas                      klo 12.00

Päivällinen                klo 16.30

Iltapala                       klo 19.15

Osastolla ei säilytetä potilaiden omia ruokia hygieniasyistä.

Tupakointi on kielletty koko terveyskeskuksen alueella. Potilaalle voidaan tarvittaessa tarjota nikotiinikorvaushoitoa vuodeosastohoidon ajan.

Kotiutuminen

Kotiutumisen suunnittelu alkaa jo hoitojakson alussa. Tavoitteena on, että potilas kotiutuu heti, kun sairaalahoidon tarve päättyy. Kotiutumisen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat potilaan, osaston lääkärin ja hoitohenkilöstön lisäksi tarvittaessa myös kotihoidon palveluohjaaja, fysioterapeutti ja sosiaalityöntekijä.

Kotiutumiset osastolta tapahtuvat pääsiassa iltapäivällä klo 13.00 jälkeen.

Osastolta ilmoitetaan kotiutumisesta yhteyshenkilöksi merkitylle omaiselle, sekä kotihoitoon tai jatkohoitopaikkaan, jos potilas on apua, jatkohoitoa tai valvontaa tarvitseva. Potilaan omaisen on hyvä sopia kotiutumis- ja kyytijärjestelyistä hoitajien kanssa jo ajoissa, viimeistään edellisenä päivänä.

Kotihoidon palveluesimies antaa tietoa erilaisista kotona asumista tukevista palveluista.

Myös palveluohjaaja osallistuu ikäihmisten kotiutumisen valmisteluun ja tarvittavien apujen järjestelyyn yhteistyössä asiakkaan hoitoon osallistuvien tahojen kanssa. Mikäli kotiutuminen vaatii kokonaan uusia palveluja tai laajoja järjestelyjä, järjestetään jatkohoitoneuvottelu.

Sosiaalityöntekijän palveluja saa Lapin hyvinvointialueen sosiaalityön kautta ja ajantasaiset yhteystiedot löytyvät Lapin hyvinvointialueen verkkosivuilta. Sosiaalityöntekijä selvittää, neuvoo, ohjaa ja avustaa erilaisissa tilanteissa, jotka voivat liittyä mm. toimeentuloon, sosiaalietuuksiin, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuihin, työkykyyn, kuntoutukseen ja asumiseen.

Potilaan oikeusturva

Osasto ei vastaa potilaan omassa hallussa olevasta varallisuudesta tai välineistöstä. Rahaa ja arvotavaraa ei ole syytä pitää potilashuoneessa osastohoidon aikana. Omat henkilökohtaiset tavarat tulisi olla nimikoituina/merkattuina. Tarvittaessa arvotavara voidaan ottaa säilytykseen kuittauksia vastaan.

Henkilöstöä sitoo lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Henkilöstö ei saa antaa tietoja potilaan hoitoon liittyvistä asioista ulkopuolisille ilman potilaan lupaa. Toivomme myös potilailta ja vierailijoilta hienotunteisuutta ja vaitioloa toisten potilaiden asioista.

Otamme mielellämme vastaan palautetta potilailta ja heidän omaisiltaan. Jos koet omassa tai omaisen hoidossasi huomautettavaa, annathan palautteen mahdollisimman pian. Näin asia on helpoin käsitellä tuoreeltaan. Palautetta voi antaa suoraan hoitajille, vuodeosaston sähköpostiin, asiakaspalautelaatikkoon tai nettisivujen Ota yhteyttä- lomakkeen kautta. Kaikki palaute luetaan ja käsitellään.

Potilasasiamies neuvoo potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa, avustaa muistutuksen ja potilasvahinkoilmoituksen laatimisessa sekä toimii muutoinkin potilaan oikeuksien edistämiseksi.

Yhteystiedot löytyvät ilmoitustaululta.

Jatkohoitopaikan tarve

Jos potilaan vointi ja toimintakyky vaativat kokonaan uuden hoitopaikan hankkimista tai hoito terveyskeskuksen vuodeosastolla pitkittyy, käynnistetään jatkohoitopaikan hakeminen. Hakemuksen laatii asiakkaan tilanteen ja toimintakyvyn tunteva taho yhdessä asiakkaan ja hänen lähiomaisensa kanssa.

Hakemus käsitellään ja kriteerit täyttävä hakija asetetaan odottamaan vapautuvaa hoitopaikkaa.

Vuodeosasto ei ole tarkoituksenmukainen pitkäaikaishoitopaikka, vaan potilaan tulee hakea jatkohoitopaikkaa. Pääsääntöisesti hakija palaa vuodeosastolta kotiinsa tai senhetkiseen hoitopaikkaansa odottamaan myöhemmin vapautuvaa paikkaa.

Hoitomaksut

Maksujen määräytyminen perustuu asiakasmaksulakiin ja lautakunnan päätökseen.

Lyhytaikaishoidosta peritään hoitopäivämaksu, joka alenee vuosittaisen maksukaton täytyttyä. Laskut vuodeosastohoidosta lähetetään postitse.

Pitkäaikaishoidosta hoitomaksu puolestaan määritetään tuloselvityksen perusteella asiakkaan nettotulojen pohjalta.